Profi ein gwefan beta newydd

Diweddarwyd ar:
27 Mawrth 2018
Llun o'r wefan newydd
Rydym ni wedi bod yn datblygu ein gwefan newydd i'w gwneud hi'n llawer haws i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Heddiw, mae'r wefan ar gael i chi ei phrofi, ac rydym ni'n awyddus clywed eich barn chi amdani..

Er mwyn i fwyd fod yn ddiogel a'i fod yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label, rydym ni'n gwybod ei bod yn bwysig eich bod chi'n gallu cael gafael ar yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn hawdd, a dyna pam rydym ni wedi bod yn datblygu'r wefan newydd ​beta.food.gov.uk.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae ein timau wedi bod yn gweithio er mwyn:

  • Ailgynllunio ein gwefan i fod yn fwy deniadol ac yn haws i'w defnyddio
  • Ei gwneud hi'n haws i chi allu dod o hyd i wybodaeth bwysig mewn perthynas â chanllawiau i ddefnyddwyr a busnesau, a'i deall yn well
  • Datblygu gwasanaeth newydd i chi gysylltu â ni, fel bod eich ymholiad neu'ch adroddiad yn cyrraedd y tîm neu'r adran gywir y tro cyntaf
  • Datblygu gwasanaeth rhybuddion bwyd ac alergedd newydd, sy'n cael ei bweru gan ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau, neu 'APIs', er mwyn i chi gael gwybodaeth am fwyd sydd wedi'i alw a'i dynnu'n ôl cyn gynted â phosib
  • Adeiladu'r wefan fel ei bod yn gweithio cystal ar eich ffôn, eich tabled neu'ch cyfrifiadur
  • Yn ddiweddarach eleni, byddwn ni hefyd yn lansio'r gwasanaeth Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd newydd a fydd yn ei gwneud yn gyflymach i ddefnyddwyr ddod o hyd i sgôr hylendid bwyd busnes, ac yn helpu busnesau i arddangos eu sgôr hylendid bwyd ar eu gwefannau a'u apiau eu hunain.

Mae mwyafrif y tudalennau ar gael yn Gymraeg, a bydd rhagor yn cael eu hychwanegu wrth iddynt gael eu cyfieithu.

Beth yw'ch barn chi?

Rydym ni'n hyderus y bydd y wefan newydd yn haws i'w defnyddio, ond ni fyddwn yn gwybod hyn yn iawn hyd nes y bydd miliynau o ddefnyddwyr a busnesau yn ei defnyddio.

Mae'r cyfnod hwn, 'beta public', yn ein galluogi ni i weld pa mor dda y mae'r wefan yn gweithio pan fyddwch chi'n ei defnyddio, ac yn ein helpu i nodi lle y gallwn ei gwella trwy ein galluogi i:

  • Ddeall a yw'r cynnwys yn bodloni'ch anghenion chi, yn seiliedig ar eich adborth
  • Gweld a allwch chi ddod o hyd i wybodaeth wrth chwilio amdani y tro cyntaf
  • Profi a yw'r wefan yn gweithio'n berffaith ar eich holl ddyfeisiadau
  • Gweld lle mae angen i ni wella gwasanaeth er mwyn ei wneud yn haws i chi ei ddefnyddio.

Felly, cymerwch gip ar beta.food.gov.uk, a chofiwch roi adborth i ni drwy ddefnyddio'r faner ar frig pob tudalen.