Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau ar farciau iechyd ac adnabod sy'n berthnasol o 1 Ionawr 2021

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol o 1 Ionawr 2021. Maent ar gyfer busnesau sy'n defnyddio'r marciau iechyd ac adnabod ar gyfer cynhyrchion bwyd sy'n dod o anifeiliaid fel cig, cynnyrch wyau, pysgod, caws a llaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r Deyrnas Unedig (DU) wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE)

Mae'r dudalen hon yn esbonio beth fydd angen i chi ei wneud o 1 Ionawr 2021. Bydd yn cael ei diweddaru os bydd unrhyw beth yn newid.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, darllenwch: Canllawiau ar farciau iechyd ac adnabod 

Gallwch chi hefyd ddarllen am y cyfnod trosglwyddo.

Bydd Safonau Bwyd yr Alban yn cyhoeddi canllawiau tebyg ar gyfer sefydliadau cymeradwy sydd wedi'u lleoli yn yr Alban.  

Defnyddio marciau iechyd ac adnabod o 1 Ionawr 2021

Dylid parhau i ddefnyddio marciau iechyd ac adnabod presennol y Comisiwn Ewropeaidd (CE) a roddir ar gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid yn y DU tan ddiwedd y cyfnod pontio, 31 Rhagfyr 2020. Ni ddylid defnyddio marciau newydd cyn 1 Ionawr 2021.

O 1 Ionawr 2021, ni fydd awdurdodau cymwys a busnesau bwyd yn y DU yn gallu defnyddio'r marciau iechyd ac adnabod 'EC' cyfredol ar rai cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid sydd wedi'u cynhyrchu mewn sefydliad a gymeradwywyd gan y DU.

Mae hyn yn golygu y bydd angen defnyddio marciau iechyd ac adnabod diwygiedig o 1 Ionawr 2021 ymlaen ar gyfer rhai cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a gynhyrchir yn y DU a'u rhoi ar farchnadoedd gwledydd y DU, yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE.

Marciau iechyd ac adnabod i'w defnyddio o 1 Ionawr 2021

Er mwyn hyrwyddo dull cyson ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, bydd staff yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a DAERA yn defnyddio marc iechyd ‘GB’ i ddechrau, sef y cod ISO dau ddigid swyddogol ar gyfer y DU, oni ofynnir yn wahanol. Mae’r marciau iechyd hyn wedi’u dosbarthu i bob tîm arolygu mewn sefydliadau gweithredol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae Safonau Bwyd yr Alban yn gwneud trefniadau tebyg yn yr Alban.

Er nad oes unrhyw rwymedigaeth ar fusnesau bwyd i ddefnyddio marc adnabod 'GB', yn ddelfrydol dylai'r marciau adnabod fod yr un peth â’r marc iechyd 'GB' a ddefnyddir gan staff yr ASB a DAERA. Bydd hyn yn lleihau'r risg o ddrysu neu gamarwain cwsmeriaid ac awdurdodau gorfodi ymhellach ar hyd y gadwyn gyflenwi.

Gellir gosod cynhyrchion a gynhyrchir yn y DU sydd â marc adnabod ‘GB’ ar farchnadoedd y DU, yr UE a marchnadoedd y allan i'r UE.  

Enghreifftiau o farc iechyd ac adnabod ‘GB’

 

Marciau iechyd ac adnabod amgen

Os oes angen marc iechyd amgen ar eich busnes, fel 'UK' neu 'UNITED KINGDOM', dylech chi drafod y gofyniad hwn yn gyntaf gyda'r Awdurdod Cymwys perthnasol, er enghraifft yr ASB yng Nghymru a Lloegr, neu DAERA yng Ngogledd Iwerddon.
  
Dylech chi fod yn ymwybodol na fydd marciau iechyd ac adnabod y DU a ddefnyddir ar gynhyrchion a gynhyrchir yn y DU yn gymwys i'w hallforio i farchnad yr UE. Mae cynhyrchion sy'n defnyddio marciau iechyd ac adnabod y DU yn dderbyniol ym marchnadoedd y DU a marchnadoedd y tu allan i'r UE.

Mae cynhyrchion sy'n defnyddio marciau iechyd ac adnabod ‘UNITED KINGDOM’ yn dderbyniol ym marchnadoedd y DU, yr UE a marchnadoedd y tu allan i'r UE.

Enghreifftiau o farc adnabod ‘UK’ ac ‘UNITED KINGDOM’ 

 
Enghreifftiau o farc iechyd ‘UK’ ac ‘UNITED KINGDOM’ 

Maint a dimensiwn y marciau iechyd 

Rhaid i'r holl farciau fod yn ddarllenadwy ac yn annileadwy. Rhaid i'r marc iechyd fod yn farc hirgrwn o leiaf 6.5cm o ran lled a 4.5cm o ran uchder. Mae’n rhaid iddo gynnwys naill ai talfyriad ‘UK’ neu ‘GB’ neu ‘UNITED KINGDOM’ yn llawn, wedi’i ddilyn â rhif cymeradwyo’r sefydliad.

Rhaid i lythrennau fod o leiaf 0.8cm o ran uchder a rhaid i ffigurau fod o leiaf 1cm o ran uchder.

Gellir lleihau dimensiynau a nodau'r marc ar gyfer marciau iechyd ar wŷn, mynnau geifr (kids) a moch bach. 

Maint a dimensiwn y marciau adnabod

Nid oes maint lleiaf na mwyaf wedi'i bennu ar gyfer y marc adnabod. Mae’n rhaid iddo gynnwys talfyriad ‘UK’ neu ‘GB’ neu ‘UNITED KINGDOM’ yn llawn, wedi’i ddilyn â rhif cymeradwyo’r sefydliad.