Neidio i’r prif gynnwys

Dull rheoleiddio

Mae ein dull rheoleiddio yn nodi’r ffordd yr ydym ni’n gwneud penderfyniadau ynghylch holl waith yr Asiantaeth. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriadau, datblygu polisïau yn gyflym, rhyddid gwybodaeth a sut rydym ni’n trin datgeliadau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae gennym amcan statudol i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau eraill defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Fodd bynnag, mae rheoliadau gormodol neu aneglur yn rhoi baich diangen ar fusnes, a grwpiau eraill, ac felly yn llesteirio’r broses o gyflawni'r manteision a fwriadwyd yn effeithiol.

Rydym yn ymdrechu i fod yn rheoleiddiwr teg ac effeithiol, yn gymesur a blaengar yn ein dull rheoleiddio gyda ffocws ar gyflawni'r canlyniadau rydym ni am eu gweld.

Ein haddewid yw rhoi defnyddwyr yn gyntaf ym mhopeth a wnawn, fel bod bwyd yn ddiogel a’i fod yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label, fod gennym fynediad at ddeiet iach fforddiadwy, a’n bod yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus am yr hyn rydym ni’n ei fwyta, nawr ac yn y dyfodol.

Mae ein Cynllun Strategol 2015-2020 - Bwyd y gallwn ymddiried ynddo yn nodi ein blaenoriaethau a dulliau arfaethedig i gyflawni ein canlyniadau strategol gan gynnwys ein hegwyddorion gwaith.

Rheoleiddio ein dyfodol

Mae Rheoleiddio ein dyfodol yn rhaglen o newid rydym ni’n ei harwain i wella’r ffordd rydym ni’n cyflawni rheolaethau rheoleiddio ar gyfer bwyd i greu system fodern, gymesur, cadarn a gwydn sy’n seiliedig ar risg. Mae’r rhaglen yn cael ei datblygu drwy ymgysylltu’n agos gyda busnesau, defnyddwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Dysgu mwy am raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol.

Ymgysylltu ac ymgynghori

Mae ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid yn hanfodol i’r hyn rydym ni’n ei wneud a ffordd yr ydym ni’n datblygu ein dull rheoleiddio. Gallwch helpu i lywio’r ffordd mae cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn cael ei rhoi ar waith yn y Deyrnas Unedig (DU) drwy roi eich barn a darparu tystiolaeth er mwyn helpu i lywio ein prosesau gwneud penderfyniadau.

Cael mwy o wybodaeth am ymgynghoriadau neu ddod o hyd i’r ymgynghoriadau diweddaraf.

Asesiadau effaith

Mae Asesiad Effaith yn offeryn polisi i asesu effeithiau opsiynau sy’n cael eu hystyried. Mae hyn yn cynnwys costau a manteision disgwyliedig yn erbyn rhesymeg y Llywodraeth dros ymyrryd. Mae deall costau, manteision, a risgiau unrhyw fesur neu gynnig newydd yn hanfodol i wneud polisi da.

Adrodd ar Darged Effaith Busnes

Mae Targed Effaith Busnes (BIT) y Llywodraeth yn ymwneud ag effaith economaidd rheoliadau ar fusnes.

Mae gofyn i ni roi gwybod am fesurau cymwys sy'n dod i rym yn ystod y cyfnod adrodd yn unol â Deddf Bach, Menter a Chyflogaeth 2015 a Deddf Menter 2016.

Ein Darpariaethau Rheoleiddio Cymhwyso

 

Asesiad BIT yr ASB Dilysiant Pwyllgor Polisi Rheoleiddio (RPC)
Costau Rheolaethau Swyddogol mewn Safleoedd Cig: Cynnig ar gyfer System Disgownt Newydd Wedi'i ddilysu
Cyflwyno Cymeradwyaeth Benodol ar gyfer Cynhyrchu Byrgyrs i’w Bwyta Nad Ydynt wedi’u Coginio’n Drylwyr (LTTC) Wedi'i ddilysu
Lleihau amseroedd puro ar gyfer cylchoedd puro pysgod cregyn Wedi'i ddilysu
Amlderau Archwilio Estynedig mewn sefydliadau cig a gymeradwywyd gan yr ASB Wedi'i ddilysu

Canllawiau’r ASB ar gyfer busnesau (cyflwyniad cyfunol) 

Listeriosis mewn bwydydd parod i’w bwyta mewn profion gweddillion Gwrthfiotig lleoliadau gofal ar gyfer cynhyrchwyr llaeth

 

Wedi'i ddilysu
Diweddariad i God Ymarfer Cyfraith Bwyd yr ASB Wedi'i ddilysu

 

Darpariaethau rheoleiddio anghymwys Dyddiadau cymwys
Yr ASB - Darpariaethau Rheoleiddio Anghymwys (NQRP) - Adroddiad Cryno 8 Mai 2015 - 31 Mai 2017
Yr ASB - Datganiad Sicrwydd Darpariaeth Rheoleiddio Anghymwys - wedi’i gadarnhau 8 Mai 2015 - 31 Mai 2017

 

Cod y Rheoleiddwyr

Rydym yn dilyn Cod y Rheoleiddwyr sy’n darparu fframwaith clir a hyblyg, yn seiliedig ar egwyddorion ar gyfer sut y dylai rheoleiddwyr ymgysylltu gyda’r rhai hynny maen nhw’n eu rheoleiddio. 

Er ein bod yn ceisio bod yn rheoleiddiwr gwych, atebol a modern, rydym yn derbyn na fydd eraill bob amser yn cytuno â’n dull. Mae’r canlynol yn nodi’r safonau y dylech eu disgwyl gan yr ASB a sut y gallwch gwyno os nad ydym yn llwyddo i gyflawni hyn.

Safonau gwasanaeth – p’un a ydych yn ddefnyddiwr neu’n fusnes, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth defnyddiol, cwrtais ac effeithlon i chi fel sydd wedi’i nodi yn ein datganiad o safonau gwasanaeth.

Cwynion a sylwadau – mae derbyn sylwadau ac ymateb i gwynion yn bwysig i ni a byddwn bob amser yn ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym, ac egluro beth rydym wedi’i wneud a pham.