Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Rydym yn croesawu adborth a chwynion ac rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i ddysgu ohonynt fel y gallwn ddarparu gwasanaeth gwell. 

Gallwch chi roi gwybod i ni os: 

  • ydych chi'n anhapus gyda'r gwasanaeth a gewch gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 
  • ydych chi'n anhapus ag ymddygiad neu weithredoedd aelod o staff a gyflogir gan yr ASB neu ar ei rhan
  • nad yw aelod o'n staff mewn rôl sy'n wynebu'r cyhoedd yn cwrdd â'r safonau angenrheidiol o ran rhuglder llafar yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a elwir yn 'ddyletswydd rhuglder’

Nid yw'r ASB yn gyfrifol am gŵynion am gynhyrchion neu wasanaethau bwyd a ddarperir gan fusnes bwyd. Er mwyn gwneud cwyn am gynhyrchion bwyd, gallwch chi ddefnyddio ein gwasanaeth rhoi gwybod am broblem bwyd i awdurdod lleol y busnes.

Sut i wneud cwyn am yr ASB

Gallwch chi wneud cwyn am yr ASB drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Gallwch chi hefyd anfon llythyr at:

Cydlynydd Cwynion yr ASB
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
FOI, Complaints and Transparency Team
Clive House
Floor 7
70 Petty France
Llundain SW1H 9EX

Os byddwch chi angen help i wneud cwyn, gallwch chi ein ffonio ar: 0330 332 7149

Dylech chi wneud y gŵyn o fewn 1 mis calendr i chi ddod yn ymwybodol o'r mater. 

Dywedwch wrthym a ydych am i fanylion eich cwyn gael eu cadw'n ddienw ac yn gyfrinachol pan fyddwch chi'n cysylltu â ni gyntaf. 

Darllenwch bolisi cwynion llawn yr ASB

Beth fydd yn digwydd nesaf

Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn yn drylwyr. 

Byddwn yn  ysgrifennu atoch gydag ymateb llawn:

  • o fewn 20 diwrnod gwaith wedi i'ch cwyn ddod i law, os yw eich cwyn yn cael ei adolygu'n lleol 
  • o fewn 40 diwrnod gwaith os yw eich cwyn yn cael ei adolygu gan Gydlynydd Cwynion yr ASB neu'r Prif Weithredwr 

Os nad yw’n bosibl ymateb o fewn yr amser hyn, byddwn ni'n esbonio pam ac yn dweud pryd y byddwch chi'n cael ateb llawn. Byddwn ni hefyd yn dweud wrthych sut i uwchgyfeirio'ch cwyn os nad ydych yn hapus gyda'r ymateb. Bydd hyn yn cynnwys manylion ar sut y gallwch chi ofyn i'r Ombwdsmon ymchwilio i'ch cwyn a'i thrin

Ein nod yw bodloni Safonau Cwynion Llywodraeth Ganolog y DU yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd wrth ymdrin â chwynion. Mae’r safonau hyn yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth cyflymach a symlach ar gyfer ymdrin â chwynion, sy’n cyflawni’r canlynol:

  • hyrwyddo diwylliant lle rydym yn dysgu
  • croesawu cwynion mewn ffordd gadarnhaol
  • bod yn drylwyr ac yn deg 
  • rhoi ymatebion teg ac atebol 

Cwynion ynglŷn â safonau Cymraeg neu Saesneg llafar


Os yw eich cwyn yn ymwneud â'r 'ddyletswydd rhuglder', byddwn ni'n rhoi gwybod i'r aelod o staff sy'n destun i'r gŵyn. Bydd cyfle iddynt roi eu barn am y ffeithiau sy'n arwain at y gŵyn.
 
Nid ystyrir cwyn yn erbyn acen, tafodiaith, dull neu dôn cyfathrebu, tarddiad neu genedligrwydd aelod o staff yn gŵyn gyfreithlon o dan y ddyletswydd rhuglder.

Cwynion am ein Gwasanaethau Cymraeg

Mae gwybodaeth am gwynion mewn perthynas â'n Cynllun Iaith Gymraeg a gwasanaethau ar gael ar y dudalen Cynllun Iaith Gymraeg.

Sylwadau

Rydym ni hefyd yn falch iawn o gael canmoliaeth amdanom ni neu unrhyw un o'n staff. Gallwch chi hefyd wneud awgrym ar sut i wella ein gwasanaeth. 

Gallwch chi anfon unrhyw ganmoliaeth neu sylwadau drwy anfon e-bost atom drwy:

fct@food.gov.uk

Hysbysiad preifatrwydd