Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Hyfforddiant diogelwch bwyd ar-lein

Cyrsiau hyfforddi ar-lein am ddim i fusnesau, gan gynnwys hyfforddiant ar alergenau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Rydym yn cynnig cyrsiau diogelwch bwyd ar-lein am ddim i’ch helpu chi a’ch busnes i gydymffurfio â gofynion hylendid a safonau bwyd. Mae ein cyrsiau e-ddysgu yn cynnwys y canlynol:

Hyfforddiant alergeddau bwyd ar-lein

Rydym yn darparu hyfforddiant alergeddau bwyd ar-lein am ddim. Gallwch ddysgu mwy am reoli alergenau mewn cegin yn ogystal â sut i gydymffurfio â’r gofynion o ran gwybodaeth am alergenau. Mae’n addas i bob aelod o staff gan fod rhaid i chi sicrhau bod staff wedi’u hyfforddi i reoli alergenau.

Dylai eich staff:

  • wybod beth yw’r gweithdrefnau pan ofynnir iddynt ddarparu gwybodaeth am alergenau
  • bod wedi’u hyfforddi i ymdrin â cheisiadau am wybodaeth am alergenau
  • gallu gwarantu bod prydau heb alergenau yn cael eu gweini i’r cwsmer iawn
  • gwybod am beryglon croeshalogi alergenau a sut i atal hyn wrth drin a pharatoi bwyd 

Mae ein cwrs rhyngweithiol ar alergeddau bwyd yn cynnwys chwe modiwl, a phob un â phrawf ar y diwedd. Unwaith y byddwch yn llwyddo yn y profion hyn, gallwch lawrlwytho eich tystysgrif datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Mae’r cwrs hwn ar alergenau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cwrs dadansoddi gwraidd y broblem ar gyfer busnesau bwyd

Bydd ein cwrs Dadansoddi Gwraidd y Broblem rhad ac am ddim ar gyfer busnesau bwyd yn rhoi dealltwriaeth i chi o theori Dadansoddi Gwraidd y Broblem a sut i’w rhoi ar waith.
Cafodd y cwrs ei ddatblygu ar y cyd â Safonau Bwyd yr Alban, ac mae’n archwilio’r dull o ddatrys problemau sy’n nodi beth sydd wedi achosi diffygion neu broblemau yn y gadwyn cyflenwi bwyd.

Cyrsiau a thystysgrifau hylendid bwyd 

Nid ydym yn darparu cyrsiau na thystysgrifau hylendid bwyd, ond gall eich awdurdod lleol gynnig neu argymell cyrsiau hylendid bwyd.

Yn y DU, nid oes rhaid i unigolion sy’n trin bwyd feddu ar dystysgrif hylendid bwyd i baratoi neu werthu bwyd. Ond, yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod y rheiny sy’n trin bwyd yn cael eu goruchwylio a’u hyfforddi’n briodol mewn hylendid bwyd. Rhaid i hyn fod yn unol â’r maes y mae staff yn gweithio ynddo ac i’w galluogi i drin bwyd yn ddiogel. 

Gall y sgiliau a addysgir mewn rhaglenni hyfforddi swyddogol hefyd gael eu dysgu drwy:

  • hunan-astudio
  • hyfforddi wrth weithio
  • profiad blaenorol perthnasol

Efallai y byddwch hefyd am lawrlwytho ein pecynnau gwybodaeth Bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer busnesau. Rydym yn cynnig adnoddau i’w lawrlwytho ar gyfer busnesau bwyd gan gynnwys:

Mae gennym hefyd adnoddau addysgu ar gyfer colegau.

Cyrsiau labelu bwyd, olrhain, a phecynnu dan wactod

Yn y gorffennol, rydym wedi cynnig cyrsiau ar-lein ar labelu bwyd, olrhain, a phecynnu dan wactod (vacuum packing) i swyddogion gorfodi. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dileu gan nad ydynt yn gyfredol nac yn addas i’r diben erbyn hyn.

I gael gwybodaeth am olrhain, gweler yr adran ‘canllawiau olrhain, galw a thynnu cynnyrch ôl’ yn ein cyngor ar ddigwyddiadau bwyd, tynnu cynnyrch a galw cynnyrch yn ôl.

Mae ein canllawiau ar becynnu dan wactod yn darparu gwybodaeth am hyn.  

Mae'r canllawiau canlynol ar labelu bwyd ar gael ar Gov.uk:

Rhoi gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr 
Enwi cynhyrchion bwyd 
Labelu maeth
Labelu gwlad tarddiad 
Enwau daearyddol gwarchodedig ar gyfer bwyd a diod