Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB

Rydym yn adran anweinidigol y llywodraeth sy'n cael ei llywodraethu gan Fwrdd, yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion.

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mai 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mai 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r Athro Susan Jebb yn cadeirio ein Bwrdd ac mae ganddo hyd at 12 aelod. Maen nhw'n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol ein sefydliad.

Gan fod tryloywder yn egwyddor sy’n llywio’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac sy’n allweddol i gynnal hyder y cyhoedd, gallwch chi wylio cyfarfodydd ein bwrdd.

Pwysig
Bydd cyfarfod nesaf Bwrdd yr ASB yn cael ei gynnal ddydd Mercher, 21 Mehefin 2023.

Fideo o Gyfarfodydd diweddaraf Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes

Cofrestru i wylio Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB

Gallwch wylio cyfarfodydd y Bwrdd i glywed ei drafodaethau am ein polisïau.

Mae Bwrdd yr ASB yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus ac yn cyhoeddi agendâu, papurau a phenderfyniadau ar y cyfarfodydd hyn.

Bydd angen i chi gofrestru i wylio un o'r cyfarfodydd y Bwrdd

Cyflwyno cwestiwn i Fwrdd yr ASB

Mae Bwrdd yr ASB yn croesawu cwestiynau ar y papurau sy’n cael eu hystyried ym mhob un o’i gyfarfodydd.

Rydym yn awyddus i sicrhau, cyn belled ag y bo’n ymarferol, fod cwestiynau’n cael sylw yn y drafodaeth yng nghyfarfod y Bwrdd felly mae’n bwysig bod yr ymholiadau mor gryno ac uniongyrchol â phosib.

Dylai cwestiynau ymwneud â phapurau’r Bwrdd a gyhoeddwyd cyn y cyfarfod. Ni fydd cwestiynau nad ydynt yn ymwneud â phapur ar agenda cyfarfod Bwrdd yr ASB yn cael sylw yn ystod cyfarfod y Bwrdd ond byddant yn cael eu hateb ar wahân ac yn ysgrifenedig.

Bydd pawb sy’n anfon cwestiwn ar gyfer cyfarfod y Bwrdd hefyd yn cael ateb ysgrifenedig o fewn 20 diwrnod gwaith i gyfarfod y Bwrdd. Cyhoeddir yr atebion ar dudalen berthnasol Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB.

Gallwch gyflwyno eich cwestiynau hyd at 5pm y dydd Llun cyn y cyfarfod gan ddefnyddio’r ffurflen hon. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fyddwch yn gallu cyflwyno cwestiynau a bydd y ffurflen yn cau.

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB sydd ar y gweill

Mae Bwrdd yr ASB yn cyfarfod bob chwarter.

Dyma ddyddiadau'r cyfarfodydd nesaf sydd wedi'u trefnu:

  • 21 Mehefin 2023 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Belfast
  • 20 Medi 2023 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Lleoliad i'w gadarnhau
  • 13 Rhagfyr 2023 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Bryste
  • 20 March 2024 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Lleoliad i'w gadarnhau
  • 19 June 2024 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Lleoliad i'w gadarnhau
  • 18 September 2024 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Lleoliad i'w gadarnhau
  • 11 December 2024 – Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Lleoliad i'w gadarnhau

Cyfarfodydd Blaenorol Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes

Gallwch chi wylio recordiadau o gyfarfodydd blaenorol Bwrdd yr ASB ar YouTube a dod o hyd i gofnodion, papurau bwrdd ac agendâu'r cyfarfodydd canlynol ar ein gwefan: 

Cyfarfodydd yn 2023:

Cyfarfodydd yn 2022:

Cyfarfodydd yn 2021:

Cyfarfodydd yn 2020:

Yn ystod pandemig COVID-19, cynhaliwyd cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes ar-lein ac, yn bennaf, ar ddiwrnodau gwahanol.

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn cadw gwybodaeth am gyfarfodydd cynharach.

Pwyllgorau Bwrdd yr ASB

Penododd Bwrdd yr ASB Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a Phwyllgor Busnes i ymgymryd â rhai o'i chyfrifoldebau ac i'w chynghori ar eraill.

Sut mae Bwrdd yr ASB yn cael ei lywodraethu