Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Yr Athro Susan Jebb – Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Mawrth 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Professor Susan Jebb

Mae’r Athro Susan Jebb yn un o brif wyddonwyr y wlad, yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Meddygol ac yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Brenhinol y Meddygon. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar drin gordewdra ac ymyriadau i annog deiet iach a chynaliadwy. 

Mae gan Susan ddiddordeb hirsefydlog mewn trosi tystiolaeth wyddonol yn bolisi, a hi oedd y Cynghorydd Gwyddoniaeth i adroddiad Foresight Swyddfa Gwyddoniaeth y Llywodraeth ar ordewdra yn 2007. Mae hi’n gynghorydd i’r Strategaeth Fwyd Genedlaethol ar hyn o bryd. Yn y gorffennol mae wedi cadeirio grŵp cynghori arbenigol traws-lywodraethol ar ordewdra (2007–2011), rhwydwaith bwyd bargen cyfrifoldeb yr Adran Iechyd (2011–2015) a phwyllgorau cynghori iechyd y cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (2013-2018). Dyfarnwyd OBE iddi yn 2008 am ei gwasanaethau i iechyd y cyhoedd.

Mae Susan wedi’i chyflogi’n rhan-amser gan Brifysgol Rhydychen ochr yn ochr â’r rôl fel Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Cyflogaeth

Cyflogaeth, swydd neu broffesiwn gyda thâl.

 • Cyflog: Prifysgol Rhydychen
 • Partner yn J&L Farms
 • Priod: Uwch Bartner J&L Farms

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

 • Dim

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

 • Dim

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

 • Cymrawd, Academi’r Gwyddorau Meddygol
 • Cymrawd Anrhydeddus, Coleg Brenhinol y Meddygon
 • Aelod, Cymdeithas Astudiaethau Gordewdra
 • Aelod, Grŵp Cyfeirio Arbenigol Rhaglen Atal Diabetes Genedlaethol GIG Lloegr 
  Aelod, Grŵp Cyfeirio Rhaglen Llwybr i Leddfu Diabetes Math 2 GIG Lloegr 
  Aelod, Grŵp Cyfeirio Arbenigol Gordewdra GIG Lloegr 

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Dim