Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Yr Athro Susan Jebb OBE, PhD, FRCP (Hon), FMedSci – Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Ebrill 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Ebrill 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Professor Susan Jebb

Mae’r Athro Susan Jebb yn un o brif wyddonwyr y wlad, yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Meddygol ac yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Brenhinol y Meddygon. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar drin gordewdra ac ymyriadau i annog deiet iach a chynaliadwy. 

Mae gan Susan ddiddordeb hirsefydlog mewn trosi tystiolaeth wyddonol yn bolisi, a hi oedd y Cynghorydd Gwyddoniaeth i adroddiad Foresight Swyddfa Gwyddoniaeth y Llywodraeth ar ordewdra yn 2007. Mae hi’n gynghorydd i’r Strategaeth Fwyd Genedlaethol ar hyn o bryd. Yn y gorffennol mae wedi cadeirio grŵp cynghori arbenigol traws-lywodraethol ar ordewdra (2007–2011), rhwydwaith bwyd bargen cyfrifoldeb yr Adran Iechyd (2011–2015) a phwyllgorau cynghori iechyd y cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (2013-2018). Dyfarnwyd OBE iddi yn 2008 am ei gwasanaethau i iechyd y cyhoedd.

Mae Susan wedi’i chyflogi’n rhan-amser gan Brifysgol Rhydychen ochr yn ochr â’r rôl fel Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Buddiannau Personol

 • Dim

Swyddi ymgynghorol a/neu gyflogaeth uniongyrchol

 • Cyflog: Prifysgol Rhydychen
 • Partner yn J&L Farms

Rolau heb dâl

 • Dim

Gwaith am ffi

 • Dim

Cyfranddaliadau 

 • Dim

Clybiau a sefydliadau eraill

 • Cymrawd, Academi’r Gwyddorau Meddygol
 • Cymrawd Anrhydeddus, Coleg Brenhinol y Meddygon
 • Aelod, Cymdeithas Astudiaethau Gordewdra

Buddiannau personol eraill

 • Dim

Buddiannau nad ydynt yn bersonol

 • Priod: Uwch Bartner J&L Farms

Cefnogaeth anuniongyrchol

 • Dim

Ymddiriedolaethau

 • Dim

Tir ac eiddo

 • Dim

Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Aelod, Grŵp Cyfeirio Arbenigol Rhaglen Atal Diabetes Genedlaethol GIG Lloegr 
 • Aelod, Grŵp Cyfeirio Rhaglen Llwybr i Leddfu Diabetes Math 2 GIG Lloegr 
 • Aelod, Grŵp Cyfeirio Arbenigol Gordewdra GIG Lloegr 

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim

Cymrodoriaethau

 

 • Cymrawd, Academi'r Gwyddorau Meddygol
 • Cymrawd er Anrhydedd, Coleg Brenhinol y Meddygon