Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Gwneud cais am gyllid ymchwil

Rydym ni'n comisiynu gwaith ymchwil ac arolwg ar sail contract i ddatblygu a chefnogi polisïau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Gorffennaf 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Gorffennaf 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau

Cyflwynir galwadau am dendr trwy system dendro electronig ac maent yn cael eu llwytho'n awtomatig ar byrth hysbysebu tendr fel Find A Tender, sef gwasanaeth e-hysbysu’r Deyrnas Unedig (DU) lle caiff hysbysiadau caffael eu cyhoeddi. 

I gael hysbysiadau e-bost am gyfleoedd caffael gallwch chi gofrestru fel cyflenwr.

Mae'r holl wybodaeth am gyfleoedd caffael, contractau a thendrau sy'n bodoli eisoes ar gael i'r cyhoedd. Nid ydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif na gwybodaeth y gellir ei defnyddio i gael mantais gystadleuol annheg.

Mae canllawiau ar gael (Saesneg yn unig) ar sut i ddefnyddio ein system dendro.

Sicrhau ansawdd yn ein hymchwil

Ynghyd â Chyngor Ymchwil Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Cyngor Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol rydym ni wedi datblygu Cod Ymarfer i sicrhau bod gwyddoniaeth a thystiolaeth a gomisiynir gennym yn gyson o safon uchel a dibynadwy.

Gyda Defra, fe wnaethom ni gomisiynu Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig yn 2006 i archwilio sampl o'n prosiectau gwyddoniaeth a thystiolaeth yn erbyn darpariaethau'r Cod.

Dosbarthwyd y canfyddiadau o'r rhaglen archwilio ddwy flynedd a chafodd y Cod ei ddiwygio wedyn o ganlyniad i ganfyddiadau'r archwiliad.