Neidio i’r prif gynnwys

Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ein nod yw defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad fel y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Rhoi gwybod am adwaith alergedd neu anoddefiad bwyd, neu glefyd seliag

Defnyddiwch yr adnodd hwn i roi gwybod am adwaith neu achos a fu’n agos at ddigwydd yr ydych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdano, wedi'i gael oherwydd alergedd bwyd, anoddefiad bwyd neu glefyd seliag.
Bydd y data a gesglir trwy'r adnodd prawf cysyniad hwn yn helpu i lywio unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol, targedu ymchwil bellach a helpu i gynhyrchu polisi effeithiol gan y llywodraeth.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Newidiadau o ran labelu alergenau ar fwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol

Pecyn cymorth PPDS a chanllawiau sector-benodol yn helpu busnesau bwyd i nodi a ydynt yn darparu bwyd PPDS a pha newidiadau y gallai fod angen iddynt eu gwneud.

Hyfforddiant alergedd ac anoddefiad bwyd

Mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ar reoli alergenau yn effeithiol. Rydym ni’n cynnig cyrsiau diogelwch bwyd ar-lein am ddim i'ch helpu chi a'ch busnes i gydymffurfio â gofynion hylendid a safonau bwyd.