Diwydiant a busnes

vegetables on shop shelves

P'un a ydych chi'n berchennog caffi neu fwyty, yn ffermwr neu'n gigydd, mae'r adran hon yn cynnwys cyngor a chanllawiau ar gyfer cynhyrchu bwyd yn ddiogel.

Mae'r Asiantaeth yn ymwneud â'r diwydiant bwyd cyfan - o ffermio, cynhyrchu a dosbarthu bwyd, i fanwerthu ac arlwyo. Mae'r Asiantaeth yn gweithredu ar hylendid bwyd ym mhob cam o'r gadwyn, gan ddarparu gwybodaeth a chanllawiau ar arferion gorau a gofynion cyfreithiol.

Rhagor yn yr adran hon

 • Arlwyo a Manwerthu

  Gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer arlwywyr a manwerthwyr i helpu sicrhau bwyd diogel i gwsmeriaid. Cyngor ar arlwyo’n ddiogel, y pecyn ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’, canllawiau ar y ddeddfwriaeth hylendid bwyd ac alergedd ac anoddefiad bwyd.

 • Bwrdd Safonau Gwin

  Mae'r Asiantaeth am sicrhau bod rheoliadau gwin yr UE yn cael eu gorfodi yn y DU. Mae hefyd yn cynnal Cofrestrfa Gwinllannoedd y DU.

 • Canllawiau'r Asiantaeth

  Mae'r Asiantaeth yn cyhoeddi canllawiau i gynrychiolwyr y diwydiant bwyd a rhanddeiliaid eraill yn rheolaidd, a hynny ar amrywiaeth o bynciau. Yn aml, mae hyn o ganlyniad i reoliadau newydd yn dod i rym.

 • Cig a hylendid cig

  Mae'r adran hon yn ymwneud â'r diwydiannau cynhyrchu a phrosesu cig. Yma cewch ddysgu mwy am y prosesau trwyddedu, arolygu ac adrodd sy'n llywodraethu'r diwydiannau hyn.

 • Cynllun Rheoli Cenedlaethol y Deyrnas Unedig

  Mae Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y DU (MANCP) yn amlinellu swyddogaethau, cyfrifoldebau a strategaethau'r gwahanol awdurdodau a sefydliadau sy’n ymwneud â gorfodi a monitro cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau iechyd a lles anifeiliaid a gofynion iechyd planhigion.

 • Ffermio

  Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyfrifol am wella diogelwch bwyd ar hyd a lled y gadwyn fwyd. Mae hyn yn cynnwys gwella hylendid ar y fferm a sicrhau nad yw iechyd pobl yn cael ei beryglu heb fod angen o ganlyniad i'r bwyd a roddir i anifeiliaid.

 • Mewnforio

  Mae awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd porthladdoedd yn gyfrifol am orfodi rheolaethau diogelwch a safonau bwyd ar gynhyrchion bwyd. Mae’r canllawiau perthnasol a rhagor o wybodaeth ar gael isod.

 • Sut i apelio

  Mae gan eich busnes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad sy’n cael ei wneud gan eich awdurdod lleol os nad ydych yn cytuno â cham gweithredu a gymerwyd gan arolygydd yr awdurdod lleol. Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl o arolygiadau awdurdodau lleol, ac yn egluro beth y gallwch chi ei wneud i ddatrys unrhyw faterion sy’n codi.

 • Systemau rheoli diogelwch bwyd sy'n seiliedig ar HACCP

  Mae system HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol) yn helpu gweithredwyr busnesau bwyd i edrych ar y ffordd y maent yn trin bwyd. Mae'n cyflwyno gweithdrefnau i wneud yn siŵr bod y bwyd a gynhyrchir ganddynt yn ddiogel i'w fwyta.