Costau am reolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig

Sut rydym ni'n codi tâl am weithgareddau a gynhelir gennym ni mewn sefydliadau cig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pwy sy'n talu

Codir tâl ar weithredwyr busnesau bwyd mewn sefydliadau cig cymeradwy am reolaethau swyddogol. Caiff hyn ei reoleiddio gan gyfraith rheolaethau swyddogol y Comisiwn Ewropeaidd.

Y rheswm dros godi tâl

Mae'n rhaid i ni godi tâl ar weithredwyr busnesau bwyd am reolaethau swyddogol yn unol â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'n rhaid i ni gyfeirio at gyhoeddiad Trysorlys Ei Mawrhydi, Rheoli Arian Cyhoeddus, er mwyn codi tâl ar y cwsmer priodol am y tasgau a ddarperir i weithredwr busnes bwyd.

Sut mae'r costau'n gweithio

Rydym ni'n codi tâl fesul awr am ddefnyddio adnodd. Mae modd cynnig gostyngiadau ar y taliadau hyn.

Adnoddau

Mae adnodd yn golygu un ai:

 • Milfeddyg Swyddogol cyflogedig neu wedi'i gontractio 
 • Arolygwr Hylendid Cig cyflogedig neu wedi'i gontractio

Gostyngiadau

Mae'r system ostyngiadau ar gyfer costau rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig cymeradwy wedi'i datblygu gan y Grŵp Llywio ar Godi Tâl am Reolaethau Cig.

Ym mis Medi 2012, gofynnom ni i'r diwydiant cig weithio gyda ni i ddatblygu system ostyngiadau ar gyfer y diwydiant cig. 

Cynlluniwyd y system hon er mwyn:

 • hyrwyddo effeithlonrwydd
 • cefnogi gwella cydymffurfiaeth (o fewn cylch gwaith dadreoleiddio)
 • cefnogi mentrau bach a chanolig yn briodol 
 • darparu trefniant gostyngiadau cytbwys 


Y nod oedd sicrhau system fwy cytbwys a chyfiawn.

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl am Reolaethau Gig ('Y Grŵp Llywio') o dan Gadeirydd annibynnol. 

Ar gyfer y cam cyntaf, roedd y Grŵp Llywio yn cynnwys pymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd annibynnol ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Yn yr ail gam, derbyniodd ein Bwrdd yr awgrym y dylai'r Grŵp Llywio barhau i gydweithio â ni. Cyllid cynaliadwy oedd cylch gwaith y grŵp hwn.

Roedd y Grŵp Llywio yn adrodd i'n Bwrdd, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Mae rhagor o fanylion am y system hon yn nogfennau'r Grŵp Llywio ar Godi Tâl am Reolaethau Cig. Ymgynghorwyd ynglŷn â'r cynigion yn 2015 a chytunwyd arnynt gan bwyllgorau rheoleiddio'r llywodraeth cyn eu gweithredu ym mis Ebrill 2016.

Canllaw Costau

National archives previous charges guides

Data costau

Bydd yr wybodaeth hon yn rhoi mynediad i unrhyw un at gyfraddau fesul awr Cymru a Lloegr ar gyfer rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig. Mae'r data costau yn rhoi dadansoddiad o sut caiff y costau i'r diwydiant eu cyfrifo.

Dangosir y ffigurau mewn dau gategori. Mae pob categori yn cynnwys cost:

 • Arolygwyr Hylendid Cig
 • Milfeddygon Swyddogol

Caiff cyfanswm y costau eu rhannu â nifer yr oriau a weithiwyd. Mae hyn yn cyfri'r costau fesul awr am Arolygwyr Hylendid Cig a Milfeddygon Swyddogol.

Defnyddir y cyfraddau hyn i bennu bil misol pob ffatri gig. Mae gostyngiad wedi'i gynnwys ar fil y mwyafrif o ffatrïoedd, felly nid oes angen iddynt dalu'r costau llawn.

Caiff y broses o ganfod faint o gostau anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â'r rheolaethau swyddogol cig ei datblygu gan ein hadran gyllid. Caiff ei harchwilio'n allanol gan RSM UK, sy'n gwmni archwilio, treth ac ymgynghori allanol.

National archives cost data before 2017 - 2018 

Cyfrifo costau

Mae'r ddogfen gyfrifo hon yn berthnasol i weithredwyr busnesau bwyd yng Nghymru a Lloegr sy'n ystyried newid eu horiau a/neu eu harferion gweithredu. Gellir ei defnyddio cyn cwrdd â'n rheolwyr maes, i ganfod sut byddai'r newidiadau'n effeithio ar gostau rheolaethau swyddogol.

Mae'r ddogfen gyfrifo wedi'i rhannu'n dair rhan, sy'n rhoi amcangyfrifon dangosol ar gyfer:

 • lladd-dai cig coch
 • lladd-dai dofednod
 • sefydliadau trin helgig

Dim ond er mwyn cyfrifo'r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn benodol a nodir y gellir defnyddio'r teclynnau hyn.