Neidio i’r prif gynnwys

Allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid heb eu hawdurdodi i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd

Sut i allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid nad ydynt wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio o fewn yr Undeb Ewropeaidd i wledydd eraill.

Gellir allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid nad ydynt wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE) y tu allan i'r UE os caiff gofynion penodol eu bodloni. Bydd yr amodau hyn hefyd yn gymwys os ydych chi'n ail-allforio unrhyw sylweddau sydd wedi cael eu mewnforio.

Mae gwledydd sydd y tu allan i'r UE yn cael eu hadnabod fel ‘trydydd gwledydd'. 

Gellir allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid nad ydynt wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio o fewn yr UE neu fwydydd anifeiliaid sy'n cynnwys ychwanegion heb eu hawdurdodi i drydydd gwledydd os ydynt:

 • yn cydymffurfio â deddfwriaeth y trydydd gwledydd
 • wedi cael caniatâd clir gan awdurdodau cymwys y trydydd gwledyd

Wrth allforio ychwanegion heb eu hawdurdodi neu fwyd anifeiliaid sy'n cynnwys ychwanegion heb eu hawdurdodi y tu allan i'r UE, ond drwy ddefnyddio gwledydd o fewn yr UE, mae'n rhaid rhoi gwybod i'r awdurdod cymwys.

Gellir galw gwledydd o fewn yr UE yn 'aelod-wladwriaethau'. Mae hyn yn eu caniatáu i gynnal gwiriadau er mwyn sicrhau nad yw ychwanegion neu fwyd anifeiliaid yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd anifeiliaid yn yr UE. Caiff hyn oll ei ddatgan yn Erthygl 34 Rheoliad yr UE 882/2004 ar reolaethau swyddogol.

 

Regulation 882/2004

Camau ar gyfer busnesau bwyd anifeiliaid

Mae angen i fusnesau bwyd sy'n allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid neu fwydydd anifeiliaid sy'n cynnwys ychwanegion heb eu hawdurdodi (gan gynnwys rhag-gymysgeddau) i wledydd y tu allan i'r UE roi rhai gofynion penodol ar waith.

Mae'n rhaid i'r trydydd gwlad gadarnhau i chi bod ychwanegion yn cael eu caniatáu o dan ei deddfwriaeth, neu y byddant yn cael eu caniatáu gan awdurdod cymwys y trydydd gwlad. Mae'n rhaid cadarnhau hyn cyn i'r allforio ddigwydd.

Mae'n rhaid i chi gadw cofnod o'r cadarnhad fel y gall awdurdodau gorfodi'r Deyrnas Unedig (DU) wirio bod y cadarnhad angenrheidiol wedi ei dderbyn.

Os caiff ychwanegion heb eu hawdurdodi eu hallforio gan aelod-wladwriaethau eraill, rhowch wybod i ni.

Mae angen i chi roi'r manylion canlynol am y cynnyrch i ni:

 • enw a math o gynnyrch - gan gynnwys manylion yr ychwanegion heb eu hawdurdodi
 • rhif swp (batch number)
 • nifer
 • dyddiad anfon
 • man gadael y DU
 • gwlad y cyrchfan terfynol y tu allan i'r UE (trydydd gwlad)
 • enwau'r aelod-wladwriaethau yng nghanol y broses
 • man cyrraedd yn yr aelod-wladwriaethau sydd yng nghanol y broses ac yn y cyrchfan terfynol (trydydd gwlad)

Mae angen cynnwys y manylion canlynol am y sefydliad yn y trydydd gwlad sy'n derbyn eich cynnyrch:

 • enw’r busnes
 • enw cyswllt
 • cyfeiriad
 • rhif ffôn
 • cyfeiriad e-bost

Mae angen i chi ddarparu'r manylion canlynol ar gyfer y sefydliadau mewn aelod-wladwriaethau a allai fod yn gweithredu yng nghanol y broses:

 • enw’r busnes
 • enw cyswllt
 • cyfeiriad
 • rhif ffôn
 • cyfeiriad e-bost
 • rhif cymeradwyo neu gofrestru

Dylid anfon y manylion hyn at

Cangen Bwyd Anifeiliaid
feeddelivery@food.gov.uk

Dylid cysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol mewn perthynas ag allforio ychwanegion bwyd anifeiliaid penodedig heb eu hawdurdodi.