Glanhau'n effeithiol yn eich busnes

Canllawiau ar sut i lanhau offer ac arwynebau i atal bacteria niweidiol rhag lledaenu i fwyd
Diweddarwyd ddiwethaf

Camau i lanhau'n effeithiol

Dylech chi:

 • Lanhau a diheintio ardaloedd bwyd ac offer rhwng gwahanol dasgau, yn enwedig ar ôl trin bwyd amrwd.
 • Glanhau wrth i chi fynd yn eich blaen. Os ydych chi'n gollwng rhywfaint o fwyd, bydd angen i chi glirio'r bwyd yn syth a glanhau'r arwyneb yn drylwyr. 
 • Defnyddio cynhyrchion glanhau a diheintio addas a dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
 • Sicrhau bod cynhyrchion diheintio yn cwrdd â safonau BS EN. Gwiriwch labeli cynnyrch ar gyfer y codau hyn: BS EN 1276 neu BS EN 13697.
 • Osgoi gadael i wastraff bwyd adeiladu. Mae angen gwaredu gwastraff bwyd yn briodol.
 • Defnyddio amserlen lanhau i sicrhau bod arwynebau ac offer yn cael eu glanhau pan fo angen. Gall hefyd helpu i atal gwastraffu cynhyrchion glanhau neu eu defnyddio'n anghywir.
Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae busnesau bwyd yn cael eu herlyn yw oherwydd nad ydynt yn glanhau'n drylwyr.

Amserlen lanhau

Ystyriwch beth sydd angen ei lanhau neu ei ddiheintio bob dydd, neu fwy nag unwaith y dydd, a beth sydd angen ei lanhau'n llai aml. Dylai eich amserlen ddangos:

 • beth sydd angen ei lanhau
 • beth sydd angen ei ddiheintio
 • pa mor aml y mae angen ei wneud
 • sut y dylid glanhau/diheintio

Mae'n syniad da cynnwys cyfarwyddiadau glanhau yn dangos:

 • gweithdrefnau glanhau
 • pa gynhyrchion glanhau y dylid eu defnyddio
 • sut y dylid defnyddio'r cynhyrchion, gan gynnwys faint y dylid eu gwanhau a pha mor hir y dylid eu gadael mewn cysylltiad â'r wyneb, gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
 • sut y dylid storio'r cynhyrchion – mewn man arbennig, nid mewn ardaloedd bwyd
Gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth am lanhau'n effeithiol yn ein pecyn 'Safer food, better business' ar gyfer arlwywyr.  

Diheintio

Os ydych chi'n defnyddio diheintydd cemegol neu lanweithydd (sanitiser), mae'n rhaid i'r rhain fodloni safonau a gydnabyddir yn swyddogol a dylid eu defnyddio yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Glanedyddion (detergents)

Mae glanedyddion yn glanhau'r arwyneb ac yn cael gwared ar saim, ond nid ydynt yn lladd bacteria.

Diheintyddion

Mae diheintyddion yn lladd bacteria a dylid eu defnyddio ar arwyneb sy'n weledol lân. Nid ydynt yn gweithio'n effeithiol os yw'r arwyneb wedi'i orchuddio mewn saim neu faw gweladwy. Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n gadael y cynnyrch ar yr wyneb am yr amser a nodir yn y cyfarwyddiadau.

Glanweithwyr 

Gellir defnyddio glanweithwyr i lanhau a diheintio fel rhan o ddull dau gam. Defnyddiwch y glanweithiwr i ddechrau i lanhau'r arwyneb, gan gael gwared ar unrhyw:

 1. atal baw rhag casglu
 2. bwyd
 3. saim

Defnyddiwch eto ar arwyneb sy'n weledol lân a'i adael am yr amser a nodir i ddiheintio'r arwyneb.

Fideo hyfforddi diogelwch bwyd – Glanhau'n effeithiol

Sut i lanhau arwynebau gwaith gan ddefnyddio proses dau gam.

Cofiwch:  Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bwyd newydd neu'n cymryd yr awenau mewn busnes sy'n bodoli eisoes, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol.