Gwneud cais i gymeradwyo sefydliad bwyd

Sut i wneud cais i gymeradwyo sefydliadau cyfanwerthu cig, sefydliadau pysgod a physgod cregyn a sefydliadau cynnyrch anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf

Os yw eich busnes cyfanwerthu bwyd yn gwneud, yn paratoi neu'n trin cig, pysgod, wyau neu gynhyrchion llaeth i'w cyflenwi i fusnesau eraill, bydd angen iddo gael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol cymwys. 

Pryd na fydd angen i chi wneud cais i gael eich cymeradwyo 

Ni fydd angen i chi wneud cais i gael eich cymeradwyo os ydych chi'n gwerthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd neu fanwerthwyr megis arlwywyr, tafarndai ac os bodlonir y canlynol:

 • mae bwyd yn cyfrif am lai na 25% o'ch masnach
 • nid ydych chi'n trin unrhyw gynhyrchion helgig gwyllt 
 • nid ydych chi'n gwerthu bwyd y tu allan i'r wlad y mae'ch busnes wedi'i gofrestru ynddi 
Bydd dal rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer rheoli tymheredd a dull storio unrhyw fwyd a gludir gennych.

Sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gan awdurdodau lleol

Sefydliadau cyffredinol 

Maent fel a ganlyn:

 • storfeydd oer
 • sefydliadau ail-lapio ac ail-becynnu

Sefydliadau cig

Maent fel a ganlyn:

 • sefydliadau cig wedi'i friwio (minced)
 • sefydliadau paratoi cig
 • sefydliadau cig wedi'i wahanu'n fecanyddol
 • ffatrïoedd prosesu cynhyrchion cig 
 • ffatrïoedd prosesu brasterau anifail wedi'u rendro a chriwsion (greaves)
 • ffatrïoedd prosesu stumogau, pledrennau a choluddion wedi'u trin  
 • ffatrïoedd prosesu gelatin 
 • ffatrïoedd prosesu colagen

Sefydliadau pysgod a physgod cregyn

Maent fel a ganlyn:

 • sefydliadau molysgiaid dwygragennog byw gan gynnwys canolfannau dosbarthu a chanolfannau puro 
 • sefydliadau sy'n gweithio gyda chynhyrchion pysgodfeydd gan ddefnyddio llongau ffatri a rhewi, ffatrïoedd prosesu, cynhyrchion pysgodfeydd ffres, neuaddau ocsiwn, marchnadoedd cyfanwerthu

Sefydliadau llaeth 

Maent fel a ganlyn:

 • canolfannau casglu llaeth amrwd lle caiff ei oeri a'i hidlo 
 • ffatrïoedd prosesu sy'n cynhesu, prosesu a/neu lapio cynhyrchion llaeth (llaeth neu unrhyw gynnyrch sy'n cynnwys llaeth) 

Sefydliadau cynnyrch anifeiliaid

Maent fel a ganlyn:

 • canolfannau pacio - pacio a graddio wyau yn ôl ansawdd a phwysau 
 • ffatrïoedd prosesu - prosesu cynhyrchion wyau
 • ffatrïoedd wyau hylifol - trin cynnwys wyau heb ei brosesu ar ôl tynnu'r plisgyn

Gwneud cais i gael eich cymeradwyo 

Asesu am gymeradwyaeth

I gael eich cymeradwyo, bydd angen i chi gael safonau hylendid llym, yn strwythurol ac yn weithdrefnol. Ni chewch eich cymeradwyo oni bai bod y safonau gofynnol yn cael eu bodloni cyn gwerthu unrhyw fwyd i'w fwyta. Caiff y safonau eu diffinio yn Rheoliad 853/2004.

Ni chewch gychwyn masnachu cyn i chi gael eich cymeradwyo. Ni chewch redeg busnes sydd angen ei gymeradwyo oni bai eich bod wedi cael cymeradwyaeth amodol neu lawn ar gyfer eich gweithgarwch arfaethedig gan yr awdurdod lleol. Os ydych chi'n dechrau masnachu heb gymeradwyaeth, mae'n drosedd a gallech gael eich erlyn.

Ar ôl cael eich cymeradwyo, caiff manylion am y safle ynghyd â gwybodaeth yn ymwneud â'r mathau o fwyd a gynhyrchir eu hychwanegu at restr o sefydliadau bwyd cymeradwyo'r DU a rhestr sefydliadau bwyd cymeradwy'r UE

Yr hawl i apelio

Mae gennych chi hawl i apelio yn erbyn penderfyniad a wneir gan yr awdurdod lleol yn gwrthod cymeradwyo eich busnes.

Cewch apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw i Lys Ynadon. Bydd rhaid i chi gyflwyno apêl o fewn mis o'r dyddiad pan gawsoch eich hysbysu am y penderfyniad. 

Rhestr o sefydliadau bwyd cymeradwy