Neidio i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd rhydd neu fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw

Mae gwybodaeth benodol ar gyfer gwahanol fathau o fwyd, gan gynnwys bwyd rhydd a bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.
Diweddarwyd ddiwethaf

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw

Mae bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw (pre-packed) yn cyfeirio at unrhyw fwyd sydd wedi'i roi mewn pecyn cyn ei werthu. Mae bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw pan:

  • fo un ai wedi'i amgáu'n rhannol neu'n llwyr yn y pecyn
  • ni ellir ei newid heb agor neu newid y pecyn
  • fo'n barod i'w werthu

Os yw enw'r cynnyrch yn cyfeirio'n glir at yr alergen, nid oes angen datganiad alergenau ar wahân, fel 'bocs o wyau' neu 'bag o bysgnau'.

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Mae bwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol yn fwyd a gafodd ei baratoi ar yr un safle ag y mae'n cael ei werthu. Gyda'r cynhyrchion hyn, gall y cwsmer ofyn i'r unigolyn sydd wedi pecynnu'r cynnyrch am wybodaeth am gynhwysion alergenaidd.

Nid yw hyn yn cynnwys cynhyrchion bwyd a wnaed i'w gwerthu mewn safleoedd manwerthu mewn lleoliadau eraill.

Mae gwybodaeth fanwl a chanllawiau ar labelu alergenau ar gyfer y diwydiant i’w gweld yn ein canllawiau technegol. 

 

Pwysig

Cyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn nogfennau canllaw'r ASB 

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrthi’n diweddaru’r holl gyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE), er mwyn adlewyrchu'r gyfraith sydd bellach mewn grym yn gywir, ym mhob dogfen ganllaw newydd neu ddiwygiedig a gyhoeddir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiwedd 2020. Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd bob amser yn ymarferol i ni ddiweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE ar yr adeg yr ydym ni’n cyhoeddi canllawiau newydd neu ddiwygiedig.

Ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon, dylid darllen unrhyw gyfeiriadau at Reoliadau'r UE yn y canllawiau hyn i olygu cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law). Gallwch weld cyfraith yr UE a ddargedwir trwy Archif Ymadael â’r UE Llywodraeth EM. Dylid darllen y gyfraith hon ochr yn ochr ag unrhyw ddeddfwriaeth Ymadael â'r UE a wnaed i sicrhau bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n gywir yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig (DU). Mae deddfwriaeth Ymadael â’r UE i’w gweld ar legislation.gov.uk. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel a restrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon, ac ni fydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn berthnasol i Ogledd Iwerddon o dan yr amgylchiadau hyn.

 

Bwydydd rhydd

Mae bwydydd rhydd yn cynnwys popeth sydd heb ei becynnu ymlaen llaw. Mae bwydydd sydd wedi'u lapio yn yr un man ag y maen nhw'n cael eu gwerthu hefyd yn cyfrif fel bwydydd rhydd. Os ydych chi'n darparu bwydydd rhydd, mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am bob eitem ar y fwydlen sy'n cynnwys unrhyw un o'r 14 alergen.

Rheolau ar gyfer datgan alergenau mewn bwydydd rhydd:

  • dylid darparu gwybodaeth am yr alergenau a ddefnyddir yn y bwydydd hyn
  • dylai gwybodaeth am alergenau fod ar gael yn ysgrifenedig neu ar lafar gan staff
  • gellir defnyddio logos neu symbolau ar y cyd â geiriau a rhifau ar fwydlenni

Mewn perthynas â bwydydd rhydd, mae'n rhaid i wybodaeth am alergenau fod

  • ar gael yn hawdd i bob defnyddiwr
  • yn gywir, yn gyson ac yn wiriadwy

Gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwydydd rhydd