Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio olewau coginio

Penodol i Lloegr a Cymru
Canllawiau ar drwyddedu, labelu, pecynnu a diogelwch cemegol wrth fewnforio olewau coginio.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'n rhaid i olewau coginio a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau a gweithdrefnau hylendid bwyd a chyfansoddiad â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio olewau coginio.

Trwyddedau mewnforio

Efallai na fydd angen trwydded iechyd neu hylendid arnoch chi i fewnforio bwyd, ond mae llawer o fwydydd o wledydd y tu allan i'r UE yn gofyn am drwyddedau at ddibenion masnachu, ac efallai y byddant yn destun cwotâu.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Asiantaeth Taliadau Gwledig trwy e-bostio Trader@rpa.gsi.gov.uk.

Lliwiau, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion bwyd

Mae rhai olewau'n cynnwys lliwiau, cyflasynnau a melysyddion bwyd. Er ei bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai wedi'u cymeradwyo yn yr UE.

I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau a chyffeithyddion (preservatives) bwyd, cysylltwch â Thîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd foodadditives@foodstandards.gsi.gov.uk.

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan GOV.UK.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt trwy eu gwefan.

Olew olewydd

I gael gwybodaeth am y safonau marchnata ar gyfer olew olewydd, cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, sef DEFRA.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu) o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig sydd i'w gweld ar wefan DEFRA.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU.

Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd. I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a Ddaw i Gysylltiad â Bwyd FoodContactMaterial@foodstandards.gsi.gov.uk

Hylendid bwyd 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwydat foodhygiene.policy@foodstandards.gsi.gov.uk.

Plaladdwyr

 gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch trwy eu gwefan.

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar ein gwefan.

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio eraill a all fod yn berthnasol wrth fewnforio olewau coginio , ac mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'r rhain fel a ganlyn:

Cynhyrchion "risg uwch"

Dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel pwyntiau mynediad dynodedig y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch".

Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.

Cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) sy'n delio â'r rheolau ar gyfer mewnforio olewau coginio sy'n dod o anifeiliaid. Gallwch gysylltu â'r adran drwy e-bostio imports@apha.gsi.gov.uk. Mae APHA yn Asiantaeth Weithredol sy'n perthyn i DEFRA.

Mae gwybodaeth am fewnforio olewau coginio sy'n cynnwys pysgod cregyn neu bysgod, neu eu cynhyrchion, ar gael ar-lein.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.