Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Digwyddiadau Ffatrïoedd a Gweithredwyr Busnesau Bwyd yn ystod COVID-19

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd Digwyddiadau Ffatrïoedd a Gweithredwyr Busnesau Bwyd yn ystod COVID-19, pam mae angen data arnom, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol rydych wedi'i ddarparu i ni, er enghraifft eich enw a'ch manylion cyswllt.  

Yr Awdurdod Iechyd Cyhoeddus sy'n arwain y digwyddiad fydd 'Rheolydd' unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei darparu iddynt yn uniongyrchol ac unrhyw ddata profion gan gynnwys eich canlyniadau.  

Mae hysbysiad preifatrwydd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth fanwl am oblygiadau preifatrwydd prosesau profi a gyflawnir gan Awdurdodau Iechyd. 

Mae hysbysiad preifatrwydd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd yn cynnwys dolenni i hysbysiadau Preifatrwydd Awdurdodau Iechyd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cyflwyniad 

Mae ffatrïoedd dan rwymedigaeth i adrodd achosion COVID-19 sy'n ymwneud â'u staff eu hunain i'r Awdurdod Iechyd Cyhoeddus neu’r awdurdod lleol a fydd wedyn yn arwain ar y digwyddiad.

Efallai y bydd yr Awdurdod Iechyd Arweiniol, yn dibynnu ar amgylchiadau lleol, yn ei gwneud hi’n ofynnol cael enwau a manylion cyswllt staff yr ASB y daethpwyd i’r casgliad y buont ar y safle o fewn yr amserlen berthnasol, fel y gall gydlynu'r profion a'r canlyniadau. 

Byddem ni fel rheol yn disgwyl i'r Awdurdod Iechyd Arweiniol gyfathrebu canlyniadau profion yn ôl yn uniongyrchol i staff a darparu data dienw i'r ASB yn unig. Fodd bynnag, gallai fod yn bosibl mewn rhai digwyddiadau, pan fydd oedi cyn cyfathrebu'r canlyniadau, i ni ofyn i'r Awdurdod Iechyd ddarparu'r canlyniadau unigol i'r ASB fel y gallwn ni hysbysu staff o'u canlyniadau er eu lles eu hunain a lles aelodau eu teulu a'u cydweithwyr, a hefyd fel y gall yr ASB barhau i gyflawni ei rhwymedigaethau statudol o ymweld â safle gweithredwr y busnes bwyd.  

Bwriad yr hysbysiad hwn yw delio â digwyddiadau o'r fath ac mae'n ategu'r Pecyn Gwybodaeth ar COVID-19 i Reolwyr a Staff Adnoddau Dynol ar fewnrwyd yr ASB a'r “Hysbysiad Preifatrwydd - data staff Adnoddau Dynol” ar wefan yr ASB. Mae pob un ohonynt yn parhau i fod yn berthnasol wrth nodi sut mae data yn cael ei gasglu a'i ddefnyddio fel arall. 

Pam fod angen yr wybodaeth hon? 

Rydym ni angen eich enw a'ch gwybodaeth gyswllt a byddwn ni’n eu darparu i'r Awdurdod Iechyd Arweiniol lle bo angen fel y gall nodi canlyniadau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad, cysylltu â chi gyda’ch canlyniad a chymryd mesurau brys i reoli’r digwyddiad yn ôl yr angen. 

Os bydd yr Awdurdod Iechyd Arweiniol yn oedi cyn cyfathrebu canlyniadau profion yn ôl yn uniongyrchol i staff, neu lle bo hynny’n debygol, gallwn ofyn i'r Awdurdod Iechyd Arweiniol anfon y canlyniadau unigol at yr ASB fel y gallwn hysbysu staff yn brydlon. 

Byddem ni’n gwneud hyn am y rhesymau a ganlyn: 

 1. r budd diogelwch a lles ein staff a'n hisgontractwyr ein hunain, mae'n rhaid i ni gofio gweithredu'n gyflym i leihau'r risg o achos yn digwydd yn eu plith ac i leihau unrhyw darfu ar eu bywydau bob dydd.

  Ar ôl i staff sefyll prawf gall hyn fod â goblygiadau fel:
  • gorfod hunan-ynysu
  • p'un a all aelodau'r cartref fynd i'r gwaith, neu p’un a yw plant yn cael mynychu'r ysgol
  • effaith ar lesiant gan fod y sefyllfa yn amlwg yn gallu achosi straen
    
 2. Yn unol â chyngor a chanllawiau’r Awdurdodau Iechyd Cyhoeddus mewn perthynas â'r digwyddiad a rhwymedigaethau dyletswydd gyhoeddus rydym ni’n ddarostyngedig iddynt.   

   

 3. Er mwyn i ni gyflawni ein rhwymedigaethau statudol parhaus i reoleiddio Ffatrïoedd/Gweithredwyr Busnesau Bwyd. 

   

 4. Lleihau ansicrwydd i staff a'r ASB am y rhesymau a amlinellir uchod ac mewn amgylchiadau lle gallai digwyddiad ddenu sylw'r cyfryngau yn gyflym.

   

Pan fyddwn ni’n prosesu'r data fel y disgrifir, rydym ni’n gwneud hynny i fodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol wrth gyflawni ein tasg gyhoeddus, am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd, at ddibenion cyflogaeth ac yn unol â'n Polisïau Diogelu Data ac Adnoddau Dynol a’r Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Rheolwyr a Staff Adnoddau Dynol ar COVID-19 sydd ar gael ar fewnrwyd yr ASB.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth? 

Byddwn ni’n darparu eich enw a'ch manylion cyswllt i'r Awdurdod Iechyd Arweiniol, lle bo angen am y rhesymau a nodir uchod.

Fel rheol byddem ni’n disgwyl i’r Awdurdod Iechyd Cyhoeddus gyfathrebu canlyniadau'r profion yn uniongyrchol i Staff, ond bydd unrhyw ganlyniadau profion a ddaw i law gennym yn cael eu cyfathrebu i'r unigolyn dan sylw trwy ei reolwr llinell er budd gorau'r unigolyn ac er mwyn galluogi'r ASB i ddiogelu ei staff a pharhau i gyflawni ei dyletswyddau cyhoeddus fel y nodir uchod. Unwaith y bydd canlyniadau'r profion yn dod i law, bydd angen dilyn prosesau yn ymwneud â hunan-ynysu a diweddaru systemau Adnoddau Dynol, salwch ac absenoldeb. Mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn y Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Rheolwyr a Staff Adnoddau Dynol ar COVID-19 sydd ar gael ar fewnrwyd yr ASB.

Pan fydd yr Awdurdod Iechyd Cyhoeddus yn cyfathrebu canlyniadau'n uniongyrchol i staff a ninnau ond yn cael gwybodaeth ddienw ganddynt, byddwn ni’n defnyddio'r wybodaeth honno i werthuso pa fesurau diogelu y gall fod yn ofynnol i'r ASB eu cymryd a chysylltu â staff yn unol â chanllawiau Adnoddau Dynol.

Dim ond cyhyd ag y bo hynny’n angenrheidiol i gyflawni’r swyddogaethau hyn y byddwn ni’n cadw’r wybodaeth bersonol, ac yn unol â’n polisi cadw. 

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.  

Bydd yr ASB weithiau'n rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, neu pan fydd er budd y cyhoedd.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Mewn amgylchiadau penodol, gallwch chi hefyd ofyn i'ch data gael ei dileu. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.  

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).