Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd

Gwybodaeth am y polisi preifatrwydd mewn perthynas â Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd, pam fod angen y data arnom, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon er mwyn gallu Casglu a Chyfathrebu Canlyniadau Arolygu, sef gwybodaeth a ddarperir i'r  cynhyrchwr i gychwyn unrhyw gamau sy'n ofynnol ar y fferm er mwyn gwella iechyd a lles anifeiliaid, ac yn ei dro, diogelwch bwyd.

Rydym ni'n gwneud hyn yn unol â chynnal ein dyletswyddau statudol o dan y Ddeddf Safonau Bwyd. Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen.

Mae darparu'r wybodaeth hon i ni yn ofyniad statudol a gallai methu â darparu'r wybodaeth arwain at fethu â chydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ganlynol; (CE) 852/2004, (CE) 853/2004 a (CE) 854/2004.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cadw'r wybodaeth am 6 mlynedd wedi iddi ddod i law.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Yn unol â'r ymrwymiad hwn, mae'n bosibl bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), Llywodraeth Cymru, Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Gogledd Iwerddon) neu Lywodraeth yr Alban. Bydd yr ASB weithiau'n rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, neu pan fydd er budd y cyhoedd.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).