Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Rhestr o Gynrychiolwyr Trydydd Gwledydd ar gyfer Bwyd Anifeiliaid

Gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd mewn perthynas â'r Rhestr o Gynrychiolwyr Trydydd Gwledydd ar gyfer Bwyd Anifeiliaid, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yw 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Mae'r wybodaeth bersonol yr ydym ni'n ei chadw amdanoch chi yn cynnwys enw a chyfeiriad eich busnes. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cael yr wybodaeth hon gan eich awdurdod lleol.

Mae gofyn i ni gasglu'r wybodaeth hon at ddibenion cyflawni ein rhwymedigaethau statudol o dan Erthygl 24 o Reoliad (CE) Rhif 183/2005 sy'n gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid ac Erthygl 6 o Gyfarwyddeb 98/51/EC sy'n gosod mesurau penodol ar gyfer gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 95/69/EC. Mae'n ofynnol i'r manylion hyn gael eu cyhoeddi.  Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw.  Mae hyn yn golygu y cedwir yr wybodaeth hon cyhyd â bod busnes wedi'i gofrestru a/neu ei gymeradwyo fel y Cynrychiolydd Trydydd Gwlad.  Cedwir rhestrau hanesyddol o fusnesau cofrestredig a/neu wedi'u cymeradwyo am 6 blynedd.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).