Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hysbysiad Preifatrwydd – System Monitro Gwaith Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS)

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd y System Monitro Gwaith Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS), pam fod angen y data arnom ni, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.

Last updated: 30 Mehefin 2021

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yw 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Mae'r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw arnoch chi'n cynnwys dogfen adnabod sefydliad (ID).Mae'r ASB yn cael yr wybodaeth hon gan awdurdodau lleol fel rhan o'u ffurflenni LAEMS.

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon at ddibenion monitro gwaith gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol. Gwnawn hyn yn unol â pherfformiad ein dyletswyddau statudol fel y nodir yn y Ddeddf Safonau Bwyd 1999 a Deddf Bwyd (Yr Alban) 2015. Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen. 

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Rydym ni ond yn cadw'r wybodaeth bersonol am y cyfnod sydd ei angen arnom ni i gyflawni'r swyddogaethau hyn. Mae hyn yn golygu y cedwir yr wybodaeth hon am 12 mlynedd. Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. 

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).