Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Tîm Ymchwilio ac Erlyn Troseddo

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd y Tîm Ymchwilio ac Erlyn Troseddol, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yw 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. 

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Rydym ni'n cadw'r wybodaeth hon at ddibenion ymchwilio, canfod neu erlyn troseddau o dan ddeddfwriaeth hylendid bwyd, diogelwch bwyd a lles anifeiliaid. 

Pa wybodaeth sydd gennym ni

Mae'r wybodaeth bersonol sydd gennym ni'n cynnwys data personol a ddarperir gan unigolion a thrydydd partïon mewn perthynas â thystion a diffynyddion sy'n gysylltiedig ag ymchwiliadau ac erlyniadau troseddol a fydd yn cynnwys data personol yr unigolion hynny gan gynnwys enwau, cyfeiriadau, manylion cyswllt ac, os bydd achosion yn arwain at erlyn, gwiriadau cofnodion Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu.

O ble'r ydym ni'n cael yr wybodaeth hon 

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cael yr wybodaeth hon naill ai gan unigolion eu hunain neu gan drydydd partïon megis cyrff cyhoeddus eraill ac awdurdodau lleol. 

Gwnawn hyn yn unol â'n rhwymedigaethau statudol o dan ddeddfwriaeth hylendid bwyd, diogelwch bwyd a lles anifeiliaid, am resymau o fudd sylweddol i'r cyhoedd ac o dan awdurdod atodlen 7 Deddf Diogelu Data 2018.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth? 

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cadw'r wybodaeth am 7 mlynedd wedi iddi ddod i law.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Yn unol â'r ymrwymiad hwn, gellir trosglwyddo'ch gwybodaeth i awdurdodau cymwys eraill megis adrannau'r llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus at ddibenion ymchwilio neu erlyn neu pan fo budd cyhoeddus sylweddol.

Eich hawliau 

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Mae gennych chi hefyd yr hawl i ofyn i ddileu'r wybodaeth neu i gyfyngu ar ei brosesu.  Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch gysylltu â'r ICO yn:

Adran Llywodraethu Gwybodaeth
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF