Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Tystysgrif Cymhwysedd a Thystysgrif Cymhwysedd Dros Dro

Gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd mewn perthynas â'r Dystysgrif Cymhwysedd Dros Dro (TCoC) a'r Dystysgrif Cymhwysedd (CoC), pam fod angen y data arnom ni, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.

Pam fod angen yr wybodaeth hon?

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gweithredu fel 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon er mwyn gallu prosesu'ch cais am Dystysgrif Cymhwysedd.

Mae'r ASB yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych chi yn y ffurflen hon wrth gyflawni ei dyletswyddau statudol.  Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen.  Mae darparu'r wybodaeth hon yn ofyniad statudol a gallai methu â darparu'r wybodaeth olygu nad yw'r ASB yn gallu prosesu eich cais.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cadw'r wybodaeth am 60 mlynedd wedi iddi ddod i law.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Yn unol â'r ymrwymiad hwn, mae'n bosibl y bydd eich gwybodaeth yn cael ei phasio i Lywodraeth Cymru, awdurdodau llywodraeth leol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Bydd yr ASB weithiau'n rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, neu pan fydd er budd y cyhoedd.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).