Yr ASB yn Ewrop

Rydym ni'n cynrychioli Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar faterion diogelwch a safonau bwyd yn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Rydym ni hefyd yn rhan o'r agenda maeth ac iechyd ar lefel Ewropeaidd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n ymgynghori'n helaeth wrth geisio helpu i ddatblygu fframwaith o gyfraith bwyd Ewropeaidd sefydledig, gymesur ac effeithiol, gan gymryd i ystyriaeth egwyddorion gwell rheoleiddio.

Yn ogystal â chydweithio'n agos ag adrannau eraill y Llywodraeth, rydym ni mewn cysylltiad rheolaidd â Chyngor yr UE, y Comisiwn, Pwyllgorau Sefydlog, Senedd Ewrop a'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewropeaidd (EFSA).

Mae ein rôl fel cynrychiolydd y Deyrnas Unedig (DU) hefyd yn ein galluogi i rannu gwybodaeth ac arbenigedd gydag aelod-wladwriaethau eraill a gweithio gyda nhw i wella diogelwch bwyd yn yr UE. Rydym ni wedi sefydlu rhwydwaith da gydag awdurdodau cyfatebol ac rydym ni'n gweithio gydag uned Cymorth Technegol a Chyfnewid Gwybodaeth (TAIEX) y Comisiwn i roi cymorth i aelod-wladwriaethau newydd.

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop

Mae EFSA yn ffynhonnell annibynnol o gyngor gwyddonol ar y risgiau sy'n bodoli eisoes a'r rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig â'r gadwyn fwyd. Yn Ewrop, mae asesiad risg yn cael ei drin ar wahân i reolaeth risg.

Fel yr asesydd risg, mae EFSA yn cynhyrchu barn a chyngor gwyddonol i ddarparu sylfaen ar gyfer polisïau a deddfwriaeth Ewropeaidd ac i gefnogi'r Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE. Mae EFSA yn cydweithio'n agos ag awdurdodau cenedlaethol ac mewn ymgynghoriad agored â'i randdeiliaid. Mae cylch gorchwyl EFSA yn cwmpasu diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, maeth, iechyd a lles anifeiliaid, amddiffyn planhigion ac iechyd planhigion.

Pwyntiau Ffocws

Mae'r Pwynt Ffocws ym mhob aelod-wladwriaeth yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng EFSA a'r gwahanol awdurdodau diogelwch bwyd cenedlaethol, sefydliadau ymchwil, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill sy'n gysylltiedig ag EFSA.

Mae pob Pwynt Ffocws cenedlaethol yn bwydo i'r Fforwm Ymgynghorol ac yn helpu i hyrwyddo rhwydweithio a chydweithrediad cryfach. Maent yn helpu i godi proffil EFSA ac i sicrhau bod gwybodaeth wyddonol yn cael ei rhannu rhwng EFSA a'r aelod-wladwriaethau. Mae pob Pwynt Ffocws hefyd yn rhoi cyngor ar brosiectau ar y cyd, fel y gronfa ddata o arbenigwyr a'r rhestr o sefydliadau cymwys sy'n gallu cynorthwyo EFSA â'i dasgau (yn unol ag Erthygl 36 o reoleiddio sefydlu EFSA).

Pwyllgor a phaneli gwyddonol

Mae pwyllgor a phaneli gwyddonol EFSA yn cynnal gwaith asesu risg gwyddonol EFSA. Mae'r pwyllgor a'r paneli yn cynnwys arbenigwyr o bob rhan o Ewrop, wedi'u penodi drwy broses ddethol agored.

Fforwm Cynghori

Drwy'r Fforwm Cynghori, mae aelod-wladwriaethau yn cynghori EFSA ar faterion gwyddonol, ei raglenni gwaith a'i flaenoriaethau ac er mwyn nodi materion sy'n dod i'r amlwg mor gynnar â phosib. Mae ei aelodau yn cynrychioli'r corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am risg ym mhob un o aelod-wladwriaethau'r UE.

Desg Gymorth Ceisiadau

Mae deddfwriaeth yr UE yn ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchion bwyd amrywiol, a sylweddau eraill sy'n cael eu defnyddio mewn bwyd, gael eu cymeradwyo gan yr UE i sicrhau eu bod yn ddiogel ac nad yw unrhyw honiadau a wneir amdanynt yn gamarweiniol.

Mae'n ofynnol i fusnesau bwyd wneud cais i'w cymeradwyo, a bydd yr awdurdod cymwys, er enghraifft yr Asiantaeth Safonau Bwyd, yn ei anfon at y Comisiwn Ewropeaidd ac at EFSA fel y gallant gynnal y gwerthusiad gwyddonol angenrheidiol. Mae Desg Gymorth Ceisiadau EFSA yn caniatáu i ymgeiswyr, aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid eraill gael mynediad at wybodaeth am geisiadau ac iddynt gyflwyno cwestiynau penodol sy'n ymwneud â'r gofynion cyfreithiol a thechnegol ar gyfer gwerthusiadau. Mae rhagor o wybodaeth am y ddesg gymorth i’w chael drwy'r ddolen isod.

EFSA yn esbonio asesiad risg o fwyd a bwyd anifeiliaid

Mae modd gweld fideo rhyngweithiol gam wrth gam EFSA sy'n esbonio'r asesiad risg o fwyd a bwyd anifeiliaid ar eu gwefan.

Cysylltwch â ni


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Strategaeth yr UE a Rhyngwladol yr Asiantaeth. E-bostiwch ni am ragor o wybodaeth am bwynt ffocws y DU

Rhagor o wybodaeth

Gwefannau allanol (Saesneg yn unig)