Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Adnodd penderfynu ar gyfer labelu alergenau a chynhwysion ar fwyd

Bydd yr adnodd labelu bwyd hwn yn eich helpu i nodi'r math o fwyd y mae eich busnes yn ei ddarparu a'r gofynion labelu alergenau.

Bydd gofynion labelu alergenau bwyd ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol yn newid o 1 Hydref 2021 yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Defnyddiwch yr anodd hwn i ddarganfod a yw'r newidiadau yn berthnasol i'ch busnes chi, a beth sydd angen i chi ei wneud.

 


Gwerthu o bell

Nid yw'r newidiadau i labelu bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol yn effeithio ar fwyd a werthir trwy gyfathrebu o bell.

Mae'r gwerthiant hwn yn cael ei ddosbarthu fel gwerthu o bell , p'un a yw'n cael ei becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol neu’n gategori arall o fwyd. Gall hyn gynnwys bwyd sy'n cael ei archebu ar-lein, trwy'r post neu dros y ffôn, ac yna ei ddosbarthu i'r defnyddiwr.

Mae bwyd a werthir fel hyn eisoes yn destun gofynion labelu alergenau. Mae'n rhaid darparu gwybodaeth am alergenau ar ddau gam:

  • cyn gorffen prynu'r bwyd - gall hyn fod yn ysgrifenedig (ar wefan, mewn catalog neu ar fwydlen) neu ar lafar (dros y ffôn)
  • yr adeg pan gaiff y bwyd ei ddosbarthu - gall hyn fod yn ysgrifenedig (sticeri alergenau ar fwyd neu gynnwys copi o fwydlen) neu ar lafar (gan yr unigolyn sy’n dosbarthu’r bwyd).

Mae angen i fusnesau bwyd sy'n gwerthu bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw trwy werthu o bell sicrhau bod yr un lefel o wybodaeth am alergenau ar gael i ddefnyddwyr ag y byddai ar fwyd sy’n cael ei brynu o amgylchedd manwerthu. Er enghraifft, fe allech chi gynnwys yr wybodaeth hon ar eich gwefan neu yn eich catalog.

Bydd angen i fusnesau bwyd sy'n gwerthu bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw neu wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w gerthu'n uniongyrchol trwy werthu o bell ddarparu gwybodaeth am alergenau ond nid rhestr o gynhwysion.

Beth bynnag yw'r dull cyflwyno a ddewisir, rhaid i chi sicrhau bob amser bod yr wybodaeth am alergenau yn gyfredol ac yn gywir.

Mae'r rheolau cymwys ar gyfer yr holl fwyd a werthir o bell wedi'u cynnwys yn Erthygl 14 y Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd.

Mae gennym ni ragor o wybodaeth am ofynion gwybodaeth am alergenau penodol ar gyfer gwerthu o bell yn ein canllawiau technegol ar labelu alergenau bwyd a gofynion gwybodaeth.

Gall busnesau bwyd hefyd ddefnyddio ein cyngor ar ddiogelwch bwyd wrth ddosbarthu bwyd er mwyn osgoi croeshalogi wrth ddosbarthu. 

PPDS distance selling

Mae’r bwyd yn cael ei ddarparu i’r defnyddiwr yn uniongyrchol.


Bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw

Bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw yw hwn.

Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fwyd heb unrhyw ddeunydd pecynnu, fel ffrwythau a llysiau rhydd, bara a werthir heb ei lapio a bwyd wedi'i becynnu ar y safle gwerthu ar gais y defnyddiwr ar ôl dewis neu archebu’r bwyd.

Mewn amgylchedd manwerthu mae hyn yn debygol o fod yn berthnasol i fwyd sy'n cael ei werthu o gownter delicatessen. Mae hyn yn cynnwys cigoedd oer, cawsiau, quiche, pasteiod a dipiau, bariau salad, bara neu doesenni a werthir heb ddeunydd lapio.

Mewn amgylchedd arlwyo, mae hyn yn debygol o fod yn berthnasol i fwyd na chaiff ei werthu wedi'i becynnu ymlaen llaw, er enghraifft bwyd o siop tecawê, neu brydau a weinir mewn ffreutur neu fwyty.

Gellir cyfleu gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw trwy amryw ddulliau sy’n gweddu i fformat y busnes bwyd. Mae'n ofynnol i chi ddarparu gwybodaeth am yr 14 alergen os ydyn nhw'n bresennol mewn bwyd. Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu rhestr gynhwysion lawn.

Pan fydd busnesau bwyd yn dewis peidio â darparu'r wybodaeth hon ymlaen llaw mewn fformat ysgrifenedig, rhaid i'r busnes bwyd ddefnyddio cyfeiriadau clir i gyfeirio'r cwsmer i’r man lle gall ddod o hyd i'r wybodaeth hon, fel gofyn i aelodau staff. Mewn sefyllfaoedd o'r fath rhaid cael datganiad y gellir ei weld ar fwydlenni, byrddau sialc, tocynnau archebu bwyd neu labeli bwyd.

Mae gennym ni ragor o wybodaeth am ofynion labelu alergenau penodol ar gyfer bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw yn ein canllawiau technegol ar labelu alergenau bwyd a gofynion gwybodaeth .

PPDS cafe with variety of food items

Mae'r bwyd wedi'i becynnu.


Bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw

Bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw yw hwn.

Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fwyd heb unrhyw ddeunydd pecynnu, fel ffrwythau a llysiau rhydd, bara a werthir heb ei lapio a bwyd wedi'i becynnu ar y safle gwerthu ar gais y defnyddiwr ar ôl dewis neu archebu’r bwyd.

Mewn amgylchedd manwerthu mae hyn yn debygol o fod yn berthnasol i fwyd sy'n cael ei werthu o gownter delicatessen. Mae hyn yn cynnwys cigoedd oer, cawsiau, quiche, pasteiod a dipiau, bariau salad, bara neu doesenni a werthir heb ddeunydd lapio.

Mewn amgylchedd arlwyo, mae hyn yn debygol o fod yn berthnasol i fwyd na chaiff ei werthu wedi'i becynnu ymlaen llaw, er enghraifft bwyd o siop tecawê, neu brydau a weinir mewn ffreutur neu fwyty.

Gellir cyfleu gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw trwy amryw ddulliau sy’n gweddu i fformat y busnes bwyd. Mae'n ofynnol i chi ddarparu gwybodaeth am yr 14 alergen os ydyn nhw'n bresennol mewn bwyd. Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu rhestr gynhwysion lawn.

Pan fydd busnesau bwyd yn dewis peidio â darparu'r wybodaeth hon ymlaen llaw mewn fformat ysgrifenedig, rhaid i'r busnes bwyd ddefnyddio cyfeiriadau clir i gyfeirio'r cwsmer i’r man lle gall ddod o hyd i'r wybodaeth hon, fel gofyn i aelodau staff. Mewn sefyllfaoedd o'r fath rhaid cael datganiad y gellir ei weld ar fwydlenni, byrddau sialc, tocynnau archebu bwyd neu labeli bwyd.

Mae gennym ni ragor o wybodaeth am ofynion labelu alergenau penodol ar gyfer bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw yn ein canllawiau technegol ar labelu alergenau bwyd a gofynion gwybodaeth .

PPDS Environmental Health Officer inspecting cafe

Mae'r bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.


Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw yw hwn.

Mae gennym ni ragor o wybodaeth am ofynion labelu penodol ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw yn ein canllawiau technegol ar labelu alergenau bwyd a gofynion gwybodaeth . Mae’r rhain yn cynnwys manylion yr 14 alergen (manylion gorfodol) y mae'n rhaid eu pwysleisio ar ddeunydd pecynnu yn ôl cyfraith bwyd, a chanllawiau ar gyfer cyflwyno'r rhain. Mae hyn yn cynnwys gofynion fformat a maint ffont.

Nid oes angen rhestr gynhwysion ar rai bwydydd, fel diodydd alcoholaidd sydd â mwy nag 1.2% yn ôl cyfaint o alcohol. Yn yr achos hwn, mae angen nodi presenoldeb unrhyw sylweddau neu gynhyrchion sy'n deillio o’r 14 alergen sy'n bresennol, ac nad yw'n glir o enw'r bwyd.

Fel rheol, bydd y gweithgynhyrchwr bwyd yn cynhyrchu labeli ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw nad yw'n cael ei gynhyrchu ar y safle. Os oes angen eglurhad arnoch chi o ran labelu ar gynhyrchion wedi'u pecynnu ymlaen llaw o’r fath, siaradwch â'ch cyflenwr.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ar labelu alergenau ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd

PPDS prepacked food welsh language

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llawn i'w werthu'n uniongyrchol

Mae hwn yn fwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol .

Mae hwn yn fwyd sy’n cael ei becynnu yn yr un lle ag y mae'n cael ei gynnig i ddefnyddwyr ac sydd mewn deunydd pecynnu cyn i’r cwsmer ei archebu neu ei ddewis. Gall gynnwys brechdanau a saladau wedi'u pecynnu gan y busnes bwyd a'u darparu o'r un safle. Gall hefyd fod yn berthnasol i fwyd brys (fast food) sy’n cael ei lapio neu ei becynnu cyn i gwsmer ei ddewis, neu gynhyrchion archfarchnad sy'n cael eu cynhyrchu a'u pecynnu yn y siop.

Gall hwn fod yn fwyd y mae cwsmeriaid yn ei ddewis eu hunain, yn ogystal â chynhyrchion sydd wedi'u lapio ymlaen llaw ac sy'n cael eu cadw y tu ôl i gownter. Gall hefyd gynnwys bwyd a werthir mewn safleoedd symudol neu dros dro.

Pwysig

Bydd gofynion labelu alergenau bwyd ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol yn newid o 1 Hydref 2021 yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon .

Bydd angen cynnwys label ar bob bwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol (PPDS) yn dangos:

  • enw'r bwyd
  • rhestr gynhwysion lawn gyda'r 14 alergen y mae'n rhaid eu datgan yn ôl cyfraith bwyd wedi'u pwysleisio ar y rhestr gynhwysion os ydynt yn bresennol.

Mae gennym ni ragor o wybodaeth am ofynion labelu alergenau penodol ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol a'r hyn y mae angen i'ch busnes ei wneud cyn 1 Hydref 2021 yn ein canllawiau ar wybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol.

PPDS sandwich with labelling welsh language