Neidio i’r prif gynnwys

Gwaith rhyngwladol yr Asiantaeth

Mae gennym rwydwaith o gysylltiadau ledled y byd i sicrhau bod negeseuon yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gallu cyrraedd cynulleidfa eang a’i bod yn gallu elwa ar y gwaith diweddaraf ar ddiogelwch bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r ASB yn gweithio ar fforymau rhyngwladol i ddiogelu bwyd sy'n dod i mewn i'r Deyrnas Unedig (DU) ac i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau rhyngwladol ym maes diogelwch bwyd. Rydym ni’n gweithio gyda'n partneriaid i ddylanwadu ar safonau diogelwch bwyd rhyngwladol. Mae hyn yn ein galluogi ni i sicrhau bod safonau byd-eang yn diogelu defnyddwyr yn y DU. 

Mae'r dudalen hon yn rhestru rhai enghreifftiau o sut rydym ni'n ymgysylltu'n rhyngwladol. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dîm Strategaeth Ryngwladol yr Undeb Ewropeaidd (UE) drwy eu.international@food.gov.uk

Comisiwn Codex Alimentarius

Sefydlwyd Comisiwn Codex Alimentarius gan Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) i ddatblygu safonau, canllawiau a chodau ymarfer bwyd rhyngwladol. Mae'r DU yn aelod gweithredol o Codex.

Mae safonau cytunedig yn wirfoddol ac felly nid ydynt yn cael eu gweithredu’n awtomatig gan aelod-wledydd. Fodd bynnag, cydnabyddir safonau Codex fel testunau cyfeirio ar gyfer anghydfodau masnach sy’n cael eu dwyn ger bron Panel Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd (WTO).

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yw prif Adran Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Codex. Mae'r ASB yn arwain llawer o bwyllgorau fertigol sy'n delio â hylendid bwyd, ychwanegion bwyd, samplu a dadansoddi dulliau, halogion bwyd a systemau ardystio mewnforion ac allforion. 

I gael rhagor o wybodaeth am Codex, cyfeiriwch at wybodaeth DEFRA am safonau Codex.

Mae Cyfarwyddwr yr ASB ar Faterion Byd-eang, Steve Wearne yn Is-gadeirydd Codex. 

Grwpiau Gwyddonol

Wrth wraidd gwerthoedd yr ASB yw gwneud penderfyniadau polisi a rheoleiddio yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth. Rydym ni o’r farn bod gwyddoniaeth yn parhau i fod wrth wraidd gwaith llunio polisïau rhyngwladol. Rydym ni’n cymryd rhan mewn ystod eang o grwpiau gwyddonol rhyngwladol mewn meysydd fel gwyddor gymdeithasol, economeg reoleiddiol ac alergenau bwyd. 

Mae'r ASB yn cefnogi arbenigwyr yn y DU i gymryd rhan mewn pwyllgorau arbenigol, er enghraifft:

  • Panel Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) ar Ddeunydd a Ddaw i Gysylltiad â Bwyd, Ensymau a Chymhorthion Prosesu
  • Cyd-bwyllgor Arbenigol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar Ychwanegion Bwyd (JECFA) 
  • Comisiwn Rhyngwladol ar y Manylebau Microbiolegol ar gyfer Bwydydd (ICMSF) – dyma ffynhonnell flaenllaw ar gyfer cyngor gwyddonol annibynnol i gyrff rhyngwladol sy’n pennu safonau

Llwyfannau rhyngwladol

Mae cyfarfodydd rhyngwladol yn darparu llwyfan i rannu dysgu, manteisio ar arbenigedd a chyfleoedd byd-eang i gydweithio ar heriau diogelwch bwyd rhyngwladol. Rydym ni wedi elwa trwy gyfuno adnoddau a rhannu mynediad at yr arferion arloesol diweddaraf. Mae'r DU yn cymryd rhan ac yn cyfrannu at gyfarfodydd rhyngwladol i ddysgu neu rannu arfer gorau.

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA)

Mae EFSA yn ffynhonnell annibynnol o gyngor gwyddonol ar y risgiau sy'n bodoli eisoes a'r rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig â'r gadwyn fwyd. 

Fel yr asesydd risg, mae EFSA yn cynhyrchu safbwyntiau a chyngor gwyddonol i ddarparu sylfaen ar gyfer polisïau a deddfwriaeth Ewropeaidd ac i gefnogi'r Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE. Mae EFSA yn cydweithio'n agos ag awdurdodau cenedlaethol ac mewn ymgynghoriad agored â'i randdeiliaid. Mae cylch gorchwyl EFSA yn cwmpasu diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, maeth, iechyd a lles anifeiliaid, diogelu planhigion ac iechyd planhigion.

Ar ôl 31 Ionawr 2020, bydd rheolau'r UE, gan gynnwys rheolau ar fwyd a bwyd anifeiliaid, yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod pontio.