Neidio i’r prif gynnwys

Gwneud cais am gyllid ymchwil

Rydym ni'n comisiynu gwaith ymchwil ac arolwg ar sail contract i ddatblygu a chefnogi polisïau’r Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cyflwynir galwadau am dendr trwy system dendro electronig ac maent yn cael eu llwytho'n awtomatig ar byrth hysbysebu tendr fel Find A Tender, sef gwasanaeth e-hysbysu’r Deyrnas Unedig (DU) lle caiff hysbysiadau caffael eu cyhoeddi. 

I gael hysbysiadau e-bost am gyfleoedd caffael gallwch chi gofrestru fel cyflenwr.

Mae'r holl wybodaeth am gyfleoedd caffael, contractau a thendrau sy'n bodoli eisoes ar gael i'r cyhoedd. Nid ydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif na gwybodaeth y gellir ei defnyddio i gael mantais gystadleuol annheg.

Galwad cyllid ar y cyd am gynigion gwyddoniaeth dinasyddion

Fel rhan o'n hymrwymiad i archwilio dulliau arloesol a'u cymhwyso i feysydd ymchwil â blaenoriaeth, ac yn dilyn ein cyhoeddiad o Gwyddoniaeth Dinasyddion a Bwyd: Adolygiad, rydym ni’n partneru ag UK Research and Innovation (UKRI) i archwilio'r dull hwn ymhellach. Mae galwad cyllid ar y cyd am brosiectau sy'n defnyddio dulliau gwyddoniaeth dinasyddion i fynd i'r afael ag un o'r themâu yn ein meysydd diddordeb ymchwil (ARIs) yn agor ar 18 Mawrth 2021 ac yn cau ar 4 Mai 2021. Ewch i wefan UKRI i gael manylion pellach a sut i wneud cais.

Sicrhau ansawdd yn ein hymchwil

Ynghyd â Chyngor Ymchwil Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Cyngor Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol rydym ni wedi datblygu Cod Ymarfer i sicrhau bod gwyddoniaeth a thystiolaeth a gomisiynir gennym yn gyson o safon uchel a dibynadwy.

Gyda Defra, fe wnaethom ni gomisiynu Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig yn 2006 i archwilio sampl o'n prosiectau gwyddoniaeth a thystiolaeth yn erbyn darpariaethau'r Cod.

Dosbarthwyd y canfyddiadau o'r rhaglen archwilio ddwy flynedd a chafodd y Cod ei ddiwygio wedyn o ganlyniad i ganfyddiadau'r archwiliad.