Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad preifatrwydd cofrestru busnes bwyd

Gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd cofrestru busnes bwyd, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau chi.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon at ddibenion cyflawni ein rhwymedigaethau statudol, o dan Erthygl 31 o Reoliad (CE) Rhif 882/2004 ar reolaethau swyddogol i sicrhau bod manylion busnesau bwyd ar gael i bobl sy'n holi am statws cofrestru/cymeradwyo gweithredwyr busnesau bwyd. Mae manylion busnesau bwyd cymeradwy i'w gweld ar wefan yr ASB. Mae rhestr o sefydliadau busnesau bwyd cofrestredig yn cael ei chyhoeddi gan yr awdurdod lleol perthnasol.

Gwnawn hyn yn unol ag arfer awdurdod swyddogol sydd gennym ni wrth gyflawni tasg er budd y cyhoedd. Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth? 

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau hyn rydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y cedwir yr wybodaeth hon cyhyd â bod busnes wedi'i gofrestru a/neu ei gymeradwyo fel gweithredwr busnes bwyd.  Cedwir rhestrau hanesyddol o fusnesau cofrestredig a/neu wedi'u cymeradwyo am 6 blynedd.

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Yn unol â'r ymrwymiad hwn, caiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo i'r awdurdod lleol perthnasol sydd â chyfrifoldeb dros arolygu busnesau bwyd. Weithiau bydd yr ASB yn rhannu data gydag adrannau eraill y llywodraeth, cyrff cyhoeddus, sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus i'w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau statudol, a sefydliadau preifat ac unigolion eraill, fel gweithredwyr busnesau bwyd, pan fydd er budd y cyhoedd.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Efallai bod gennych chi hawliau eraill o dan Erthygl 15 – 22 GDPR, gan gynnwys yr hawl i gyfyngu ar brosesu, cludo data, yr hawl i wrthwynebu prosesu a hawliau mewn perthynas ag unrhyw benderfyniadau awtomatig. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).