Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Hysbysiad Preifatrwydd – Y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd ein Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, pam fod angen y data arnom ni, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Mehefin 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Mehefin 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

At ddiben yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac awdurdodau lleol yw ‘cyd-reolwyr’ y data personol a ddarperir i ni. 

Y data personol rydym yn ei gasglu 

  • Enw’r busnes bwyd
  • Cyfeiriad cofrestredig y busnes 
  • Rhif ffôn y busnes

Sut rydym yn casglu eich data personol

Mae’r ASB yn cael yr wybodaeth hon gan awdurdodau lleol. Cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yw penderfynu a yw eich gwybodaeth yn addas i’w chyhoeddi gan yr ASB. 

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu 

Mae angen i ni gasglu’r wybodaeth hon at ddiben cyhoeddi sgoriau hylendid bwyd. Byddwn yn dadansoddi’r data (a’i gyfuno â data arall o bosib) er mwyn: 

1. cyflawni ein cyfrifoldeb o adolygu gweithrediad y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) 

2. monitro i ba raddau mae awdurdodau lleol yn gyson wrth ddarparu’r cynllun 

3. adrodd ar dueddiadau, fel cydymffurfiaeth busnesau â safonau hylendid yn gyffredinol

4. llywio gwaith ymchwil a datblygu a allai wella’r cynllun

Rydym yn gwneud hyn yn unol â’n dyletswyddau statudol ac wrth arfer yr awdurdodau swyddogol a freiniwyd yn yr ASB a pherfformiad tasgau a wneir er lles y cyhoedd.
Ni fyddwn yn casglu unrhyw ddata personol gennych nad oes ei angen arnom. 

Sut a ble rydym yn storio eich data a chyda phwy y gallwn ei rannu 

I gael mwy o wybodaeth am sut a ble rydym yn storio eich data a chyda phwy y gallwn ei rannu, darllenwch ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  
Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol dim ond cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r swyddogaethau hyn, a byddwn yn cadw’r wybodaeth honno yn unol â’n polisi cadw.

Trosglwyddiadau rhyngwladol  

I gael mwy o wybodaeth am drosglwyddiadau rhyngwladol, ewch i adran Trosglwyddiadau Rhyngwladol ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

Dinasyddion yr UE  

I gael mwy o wybodaeth am Hysbysiad Preifatrwydd Dinasyddion yr UE, ewch i adran Dinasyddion yr UE ein Siarter Gwybodaeth Bersonol. 

Eich hawliau

I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau, ewch i adran Eich hawliau ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.  

Cysylltu â ni  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, anfonwch e-bost at ein Swyddog Diogelu Data yn yr ASB, sef Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod. 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r data a gyhoeddir, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol perthnasol. 

Cysylltiadau Tîm

Tîm Rheoli Gwybodaeth
information.governance@food.gov.uk