Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Junior Johnson, Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Junior Johnson

Ymunodd Junior Johnson â’r ASB ym mis Mai 2022. Cyn hynny bu’n gweithio yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder fel Dirprwy Gyfarwyddwr yr is-adran Craffu, Perfformiad ac Ymgysylltu Carchardai. 
Roedd yn gyfrifol am gytuno ar ganlyniadau perfformiad ar draws carchardai a sicrhau tryloywder ar draws y system carchardai a phrawf (probation) gyfan. Roedd ei dîm yn gyfrifol am oruchwylio chwe Chorff Hyd Braich annibynnol, gyda’r nod o wella atebolrwydd, safonau a chanlyniadau i droseddwyr trwy eu cyfundrefnau monitro ac arolygu. Roedd hefyd yn Bencampwr Hil yr Uwch Wasanaeth Sifil (SCS) ac yn Noddwr SCS i rwydwaith staff mwyaf y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Cyn hyn, roedd yn gyfrifol am ddiwygio Gweithlu a Chyflog Carchardai a gweithredu strategaeth newydd ar gysylltiadau gweithwyr. 

Mae Junior hefyd wedi gweithio yn yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn amrywiaeth o rolau, am fwy nag 20 mlynedd. Fel Pennaeth Trawsnewid Gwasanaeth a Gallu ar gyfer Gweithrediadau Credyd Cynhwysol, roedd yn gyfrifol am Drawsnewid y Farchnad Lafur, Meithrin Arweinyddiaeth a Gallu Digidol, a datblygu a gweithredu fframwaith perfformiad newydd. 

Mae gan Junior gefndir da o ran cyflawni gweithrediadau ar ôl bod yn uwch arweinydd mewn rolau amrywiol ar draws Llundain a’r Deyrnas Unedig. Arweiniodd hefyd dîm a oedd yn gyfrifol am gydlynu ymateb y Ganolfan Byd Gwaith i’r dirywiad economaidd yn dilyn secondiad yn Rhif 10. Mae hefyd wedi datblygu a gweithredu cyfres o bolisïau a strategaethau ac wedi arwain cyfres o brosiectau a rhaglenni newid.     

Mae Junior yn mwynhau mentora ac mae’n ymwneud â sawl elusen a sefydliad sy’n helpu i wella dyfodol pobl ifanc yn ei gymuned leol.