Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Ymunwch â'n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol

Rydym ni’n gwahodd ceisiadau gan uwch arbenigwyr i ymuno â'n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol annibynnol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Ionawr 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae gwaith y pwyllgorau annibynnol sy’n cynghori yn helpu i sicrhau bod ein cyngor i ddefnyddwyr yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol orau a mwyaf diweddar.  I ddysgu rhagor am waith y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol, gwyliwch y fideo isod i glywed gan Dr Camilla Alexander-White, Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Brosesau Bwyd Newydd (ACNFP).

Manyleb y person

Rydym ni’n chwilio am arbenigwyr i lenwi oddeutu 18 o rolau arbenigol, ar draws pedwar pwyllgor a grwpiau arbenigol. Rhaid i ymgeiswyr i’r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol allu dangos y canlynol:   

Sgiliau cyffredinol gofynnol

 • Profiad a thystiolaeth o gyfraniad effeithiol i grwpiau amlddisgyblaethol sy'n cynghori ar gwestiynau gwyddonol neu dechnegol cymhleth.
 • Sgiliau dadansoddi a barnu cryf, gyda’r gallu i feddwl yn annibynnol a bod yn agored i her.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf gydag arddull gydweithredol a'r gallu i ymgysylltu a chyfathrebu â chynulleidfaoedd nad ydynt yn arbenigwyr ar y pwnc. Meistrolaeth ragorol ar Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar

Sgiliau arbenigol gofynnol

Rydym ni’n recriwtio pobl ag arbenigedd penodol ar gyfer pob pwyllgor, fel yr amlinellir isod. Rhaid i ymgeiswyr ddangos lefel uchel o arbenigedd yn un neu fwy o'r meysydd, gyda thystiolaeth gref o gyflawniad ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, gyda rhwydweithiau cryf yn y maes. Ar gyfer rolau gwyddonol gellir rhoi tystiolaeth trwy gyhoeddiadau mewn cyfnodolion proffil uchel a adolygir gan gymheiriaid a/neu gyflwyniad mewn cyfarfodydd rhyngwladol.

Meysydd Arbenigedd


Rydym ni’n chwilio am arbenigedd mewn ystod neu feysydd eang ar draws y gwahanol bwyllgorau a grwpiau a gwmpesir yn y broses recriwtio hon, fel y manylir isod.  I gael rhagor o fanylion am waith pob un o'r pwyllgorau yr ydym ni’n recriwtio ar eu cyfer, gweler Gwaith y Pwyllgorau a'r Cyngor Gwyddoniaeth.

Pwyllgor ar Wenwyndra Cemegion mewn Bwyd, Cynnyrch Defnyddwyr a'r Amgylchedd (COT)

 • Asesu’r rhai sy’n dod i gysylltiad â pherygl o ran deiet
 • Alergedd
 • Patholeg

Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF)

 • Microbioleg bwyd
 • Epidemioleg ddynol
 • Arlwyo yn y sector cyhoeddus
 • Firoleg bwyd
 • Parasitoleg anifeiliaid bwyd
 • Methodoleg asesu risg
 • Meddygaeth iechyd y cyhoedd a rheoli clefydau trosglwyddadwy

Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP) 

 • Aelod lleyg sydd â diddordeb mewn materion defnyddwyr
 • Deieteg a gwenwyndra maethol 
 • Microbiolegydd gydag arbenigedd mewn eplesu
 • Microbioleg/mycoleg Glinigol
 • Technegau addasu genetig a golygu genomau mewn anifeiliaid
 • Dau arbenigwr mewn addasu genetig a golygu genomau

Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid (AFFAJEG)

 • Iechyd a maeth anifeiliaid

Rydym ni wedi ymrwymo i egwyddorion penodiadau cyhoeddus yn seiliedig ar deilyngdod a chyfle cyfartal, gydag asesiad annibynnol a phroses agored a thryloyw. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bobl â chymwysterau addas, waeth beth fo'u nodweddion gwarchodedig a'u patrymau gwaith. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: Bethan Davies.

Mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr, p'un a chânt eu dewis ai peidio, yn cael gwahoddiad ar wahân i ymuno â’n Cofrestr Arbenigwyr, lle gellir eu gwahodd i ddarparu cyngor neu ymchwil ar sail cytundeb untro

Ein ffyrdd o weithio

Mae’r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol yn defnyddio Microsoft Teams fel platfform i rannu dogfennau a gwybodaeth ac i gynnal rhai cyfarfodydd rhithwir. Bydd gofyn i aelodau ddefnyddio Microsoft Teams yn effeithiol fel rhan o'u rolau, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur arnoch gyda chysylltiad rhyngrwyd sefydlog a chamera. 

Ymrwymiad Amser 

Mae’r Pwyllgorau'n cynnal hyd at 6 chyfarfod undydd y flwyddyn, fel arfer yn Llundain, gyda theithio achlysurol y tu allan i Lundain, ac yn darparu mewnbwn ychwanegol rhwng cyfarfodydd, ac yn ffurfio gweithgorau rhwng cyfarfodydd. Gallai'r ASB hefyd geisio cyngor gan bwyllgorau ar sail ad hoc neu mewn argyfwng. 

Bydd yr ymrwymiad amser cyffredinol yn dibynnu ar faint y mae’r aelodau’n cyfrannu  yng nghyfarfodydd y grwpiau ac anghenion strategol yr ASB, ond disgwylir y bydd aelod yn ymrwymo oddeutu 10 diwrnod y flwyddyn fel isafswm, gan gynnwys cymryd rhan mewn chwech cyfarfod. 

Gwerthoedd Gwasanaeth Cyhoeddus

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus gynnal gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus wrth gyflawni rôl cynghorydd annibynnol i'r ASB. Bydd ymgeiswyr a wahoddir am gyfweliad yn cael eu holi am unrhyw faterion yn eu hanes personol neu broffesiynol a allai fwrw amheuaeth ar eu gallu i gyflawni'r rôl hon, ac mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn dwyn materion o’r fath i sylw’r panel.  

Tâl a threuliau 

Nid yw'r swyddi hyn yn gyflogedig, ond gall aelodau hawlio ffioedd a threuliau teithio rhesymol a threuliau eraill, am waith ar y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol ac ar ei gyfer, yn unol â'r Canllawiau ar Ffioedd a Threuliau Pwyllgorau.  

Dyma’r ffioedd cyfredol ar gyfer aelodau: 

 • Cadeiryddion: £400 fesul diwrnod o waith ar fusnes pwyllgor neu grŵp arbenigol 
 • Aelodau: £300 fesul diwrnod o waith ar fusnes pwyllgor neu grŵp arbenigol 

Gall aelodau wneud cais cronnus am waith rhwng cyfarfodydd os treulir cryn dipyn o amser ar un darn o waith neu ar gyfres o ddarnau byrion o waith.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais? 

Ni all aelodau ddal unrhyw swyddi â thâl na swyddi proffil uchel di-dâl mewn plaid wleidyddol, ac ni chânt gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol penodol ar faterion sy'n effeithio'n uniongyrchol ar waith y corff hwn. 

Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan aelodau presennol Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol y llywodraeth; fodd bynnag, rhaid i ymgeiswyr restru penodiadau cyfredol perthnasol ar eu cais er mwyn nodi unrhyw draws-aelodaeth ac asesu unrhyw wrthdaro posibl mewn buddiannau. 

Sut i wneud cais

Darllenwch manyleb y person cyn llenwi'ch ffurflen gais. 

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi a darparu: 

 • Ffurflen gais, gan gynnwys Holiadur Gweithgarwch Gwleidyddol 
 • ac adrannau datgan buddiannau 
 • CV a/neu restr o gyhoeddiadau  
 • Holiadur Monitro (dewisol)

Y dyddiad cau yw 13 Chwefror 2022 am 23.59pm. 

Ewch ati i lenwi ac anfon eich ffurflen gais dros e-bost at dîm recriwtio SAC. 

Amserlen ar gyfer penodiadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer mis Mawrth 2022. 

Cadarnheir penodiadau ym mis Mai 2022

Bydd y cyfnod cynefino (induction) yn digwydd ym mis Mai 2022 

Lleoliad: Llundain (gyda theithio achlysurol y tu allan i Lundain o bosibl). 

Ffurflen gais a holiadur

Resources

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales