Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Datganiad hygyrchedd ar gyfer Gwasanaeth cyfarfodydd y Bwrdd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i’r gwasanaeth Cyfarfodydd Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 July 2021
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 July 2021

Mae gwasanaeth Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB  yn cael ei gynnal gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Fe'i dyluniwyd i'w defnyddio gan gynifer o bobl â phosibl. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu gwneud y canlynol:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo mewn hyd at 300% heb i’r testun gwympo oddi ar y sgrin
  • llywio trwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio trwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Pa mor hygyrch yw'r gwasanaeth hwn?

Dylai'r gwasanaeth hwn fod yn gwbl hygyrch. Rydym hefyd yn darparu is-deitlau byw ar gyfer Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB trwy Zoom. 

Adborth a manylion cyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, recordiad sain neu braille: 

  • Anfonwch e-bost i: fsa.communications@food.gov.uk 
  • Ffoniwch ein Llinell Gymorth: 0330 332 7149 (ar agor o 9.00 tan 17.00, o ddydd Llun i ddydd Gwener) 

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith. 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi o’r farn nad ydym ni’n bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:

  • Anfonwch e-bost i: fsa.communications@food.gov.uk 
  • Ffoniwch ein Llinell Gymorth: 0330 332 7149 (ar agor o 9.00 tan 17.00, o ddydd Llun i ddydd Gwener) 

Darllenwch gyngor ar gysylltu â sefydliadau am wefannau anhygyrch.  

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os na fyddwch chi'n hapus â’r ffordd rydym ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon ac nid ydych chi’n hapus â’r ffordd rydym ni wedi ymateb i'ch cwyn, gallwch chi gysylltu â Chomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 ( y 'rheoliadau hygyrchedd') yng Ngogledd Iwerddon. 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r ASB wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Baich anghymesur

Ar yr adeg hon, nid ydym wedi gwneud unrhyw honiadau am faich anghymesur.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.  

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 15 Medi 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 26 Gorffennaf 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 26 Gorffennaf 2021 gan ddefnyddio gwasanaethau gwirio awtomataidd.