Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cnau

Canllawiau ar labelu, halogion a beth i gadw llygad arno wrth fewnforio cnau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'n rhaid i gnau a gaiff eu mewnforio o du allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau hylendid a bod yn destun i'r un gweithdrefnau â bwyd a gynhyrchir yn yr UE. Fel arfer nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch i fewnforio cnau, oni bai eu bod yn destun Gweithdrefnau Rheoli Argyfwng – gweler y cyfyngiadau mewnforio isod.

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar wefan GOV.UK.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol.

Gallwch ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer yr adrannau hyn ar-lein. 

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r  Mewnforion Organig trwy wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

I gael gwybodaeth am reoleiddio cynhyrchion organig a safonau organig, (gan gynnwys labelu) o fewn y Deyrnas Unedig (DU), cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Organig trwy wefan DEFRA.

Packaging

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd.
I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd drwy FoodContactMaterial@food.gov.uk

Hylendid bwyd

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd drwy foodhygiene.policy@food.gov.uk 

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar ein gwefan.

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio eraill a all fod yn berthnasol wrth fewnforio cnau, ac mae angen i fewnforwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Maent fel a ganlyn:

Cynhyrchion "risg uwch"

Ers 25 Ionawr 2010, dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel Mannau Cyrraedd Dynodedig y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.

Afflatocsinau

Mae mewnforion o fwydydd penodol o rai gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, fel mewnforio pysgnau o Brasil, Tsieina, yr Aifft, Ghana ac India, cnau cyll a chnau pistasio o Dwrci, cnau pistasio o Iran, a chnau Brasil o Frasil yn destun amodau arbennig oherwydd y perygl eu bod wedi'u halogi ag afflatocsinau.

Mae hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd neu feysydd awyr penodol yn unig sy'n Fannau Cyrraedd Dynodedig y gellir mewnforio llwythi (consignments).

Gall gweithredwyr busnesau bwyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen Mycotocsinau ein gwefan.

Dylai mewnforwyr hefyd fod yn ymwybodol bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhoi cymeradwyaeth dan Benderfyniad y Comisiwn 2008/47/EC i UDA gynnal gwiriadau cyn allforio ar eu pysgnau a chynhyrchion sy'n deillio ohonynt, yn union cyn eu hallforio. Felly, dylai llwythi o bysgnau o UDA, a chynhyrchion sy'n deillio o bysgnau, gynnwys tystysgrif wedi'i llofnodi gan un o swyddogion awdurdod cymwys UDA, Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau (USDA). Dylai'r dystysgrif nodi bod y llwyth yn cydymffurfio â'r lefelau uchaf a ganiateir ar gyfer afflatocsinau a dylai ddarparu canlyniadau'r gwaith samplu a dadansoddi a gynhaliwyd.

I gael cyngor ar y ddeddfwriaeth hon, a gofynion profi am afflatocsinau, cysylltwch â'r Tîm Mycotocsinau  chemicalcontaminants@food.gov.uk.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan yn 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.

Gallwch gysylltu â Thîm Bwyd wedi'i Fewnforio yr Asiantaeth Safonau Bwyd drwy anfon e-bost.

Cysylltiadau Tîm

Deunydd â ddaw i gysylltiad â bwyd

FoodContactMaterial@food.gov.uk

Hylendid Bwyd

foodhygiene.policy@food.gov.uk 

Afflatocsinau

chemicalcontaminants@food.gov.uk

Bwyd wedi'i Fewnforio

imported.food@food.gov.uk