Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau ar awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid

Canllawiau ar awdurdodi ychwanegyn bwyd anifeiliaid (feed additive) a'r hyn sydd angen i chi ei gyflwyno fel rhan o gais ar gyfer ychwanegyn bwyd anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf
Mae'r dudalen hon yn rhan o'r Canllawiau ar wneud cais am gynhyrchion wedi'u rheoleiddio

Mae ychwanegion bwyd anifeiliaid yn gynhyrchion sydd wedi'u hawdurdodi at ddibenion penodol mewn bwyd anifeiliaid, er enghraifft:

 • bodloni gofynion maethol yr anifeiliaid
 • gwella ansawdd bwyd anifeiliaid ac ansawdd bwyd sy’n dod o anifeiliaid (hynny yw cig, pysgod, llaeth, wyau)
 • gwella perfformiad ac iechyd yr anifeiliaid

Rhaid awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid cyn eu rhoi ar y farchnad ym Mhrydain Fawr, a dim ond at y diben a nodir yn yr awdurdodiad y gellir eu defnyddio. Yn gyffredinol maent wedi'u hawdurdodi am ddeng mlynedd.

Deddfwriaeth ychwanegion bwyd anifeiliaid

Mae cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law) yn Rheoliadau 1831/2003 a 429/2008, yn amlinellu’r weithdrefn awdurdodi ar gyfer y sylweddau hyn ac yn nodi: 

 • rheolau ar awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid
 • amodau defnyddio ar gyfer ychwanegion
 • darpariaethau ar labelu ychwanegion bwyd anifeiliaid a'u rhag-gymysgeddau y mae'n rhaid cadw atynt
 • gofynion manwl ar gyfer cyflwyno cais

Cyn gorffen awdurdodiad, rhaid i'r labordy cyfeirio werthuso’r dull dadansoddol a ddarperir gan yr ymgeisydd. Mae'r tasgau a roddir i'r labordy cyfeirio wedi'u nodi yng nghyfraith yr UE a ddargedwir 378/2005 ac maent yn cynnwys cynnal samplau o ychwanegion bwyd anifeiliaid trwy gydol y cyfnod awdurdodi.

Proses ymgeisio

I wneud cais i awdurdodi ychwanegyn bwyd anifeiliaid ym Mhrydain Fawr:

 1. Defnyddiwch ein gwasanaeth gwneud cais ar gyfer cynhyrchion wedi’u rheoleiddio i lenwi'r ffurflen gais.
 2. Yna byddwch yn cael dolen ddiogel i uwchlwytho'r cais a’r dogfennau cysylltiedig i gefnogi'ch cais, gan ystyried y gofynion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir ac fel sy'n briodol yn dilyn canllawiau Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA).
 3. Ar y cam hwn, dylech chi hefyd lanlwytho'r ddogfennaeth ar y dull dadansoddol ac unrhyw wybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar gyfer y labordy cyfeirio i werthuso'r dull. Os yw'n berthnasol, cyfeiriwch at unrhyw werthusiad a allai fod eisoes wedi'i gynnal gan labordy Cyfeirio'r UE ar yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid dan sylw. Gwnewch yn glir yn eich cais os ydych o'r farn bod Erthygl 5(4) o Reoliad 378/2005 yr UE a ddargedwir yn berthnasol a bod yr amodau ar gyfer gosod yr ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar y farchnad yn dod o fewn cwmpas dull sydd wedi’i werthuso yn flaenorol.
 4. Ar ôl cael eich cais, byddwn ni’n cysylltu â chi i gytuno a nodi'r broses ar gyfer talu unrhyw ffioedd am yr asesiad dadansoddol fel y nodir yn y ddeddfwriaeth. Byddwn ni hefyd yn darparu manylion ar sut i anfon y tri sampl (a safonau) lle bo hynny'n berthnasol i'r labordy Cyfeirio.

Canllawiau manwl ar wneud cais 

Yn flaenorol, mae EFSA wedi datblygu canllawiau technegol ar y gofynion ar gyfer coflenni (dossiers) cais. Mae'r canllawiau hyn yn gyffredinol yn parhau i fod yn berthnasol gan fod ein dull yn seiliedig ar brosesau'r UE. Dylech chi ddilyn y rhannau sy'n ymwneud â datblygu coflenni yn unig ac nid y broses ymgeisio:

Awdurdodiadau presennol

Os yw eich ychwanegyn bwyd anifeiliaid wedi'i awdurdodi gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) cyn 1 Ionawr 2021 a bod y ddeddfwriaeth angenrheidiol yn berthnasol, bydd yr awdurdodiad hwnnw'n parhau'n ddilys ym Mhrydain Fawr.

Ail-awdurdodi ychwanegion bwyd anifeiliaid

Bydd angen parhau i gyflwyno ceisiadau i'r UE am ychwanegion bwyd anifeiliaid presennol o dan Erthygl 10 o Reoliad 1831/2003 ond nid oes dyddiadau cau ar unwaith ar gyfer gwneud hyn. Byddwn ni’n adolygu'r ychwanegion bwyd anifeiliaid hyn ac yn darparu gwybodaeth bellach am ofynion cyflwyno a therfynau amser maes o law.

Pob cais arall am ychwanegyn bwyd anifeiliaid 

Dylid cyflwyno ceisiadau a gyflwynwyd yn flaenorol i'r UE cyn 1 Ionawr 2021 nad yw'r prosesau asesu wedi'u cwblhau ar eu cyfer a cheisiadau newydd am awdurdodiad Prydain Fawr i ni gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynhyrchion wedi’u rheoleiddio.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • awdurdodiadau newydd (Erthygl 4 o Reoliad 1831/2003)
 • addasu awdurdodiad (Erthygl 13)
 • adnewyddu awdurdodiadau (Erthygl 14)

Wrth lenwi'r ffurflen gais, gofynnir i chi ddarparu'ch rhif cwestiwn EFSA lle bo hynny’n berthnasol.

Awdurdodiadau brys

Gellir cyflymu’r broses o ran awdurdodiad brys ar gyfer ychwanegion bwyd anifeiliaid er mwyn sicrhau bod lles anifeiliaid yn cael ei ddiogelu. Gellir rhoi awdurdodiadau brys am uchafswm o bum mlynedd.

Faint o amser fydd fy nghais yn ei gymryd? 

Mae'r ddeddfwriaeth yn cynnwys dyddiadau ar gyfer camau allweddol yn y broses. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd ceisiadau'n cymryd o leiaf blwyddyn. 
 
Bydd ansawdd y goflen a'r wybodaeth a ddarperir yn effeithio'n sylweddol ar yr amser sydd ei angen ar gyfer asesu ac awdurdodi. Rydym ni’n annog ymgeiswyr i ddilyn y canllawiau a darparu cymaint o wybodaeth â phosibl i sicrhau y gallwn ni brosesu'ch cais mor effeithlon â phosibl. 

Cymorth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y weithdrefn awdurdodi neu'r gofynion gwneud cais, gallwch chi gysylltu â ni drwyregulatedproducts@food.gov.uk

Gwneud cais am awdurdodiad

Gallwch chi wneud cais i awdurdodi ychwanegyn bwyd gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynnyrch wedi’i reoleiddio.