Neidio i’r prif gynnwys

Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol ar gyfer bwyd anifeiliaid a hylendid bwyd

Ni sy'n datblygu'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol ar gyfer bwyd anifeiliaid a hylendid bwyd. Maent yn cynorthwyo awdurdodau lleol a busnesau i gynnal safonau a diogelu iechyd y cyhoedd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Caiff y Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol eu datblygu'n flynyddol drwy ymgynghori â 

  • Chynrychiolwyr o awdurdodau lleol
  • Safonau Masnach Cenedlaethol
  • Penaethiaid Bwyd Anifeiliaid Rhanbarthol 
  • Aelodau'r Panel Amaethyddol Cenedlaethol
  • Aelodau'r Panel Bwyd Anifeiliaid mewn Porthladdoedd

Pwysig

Mewn ymateb i ymholiadau gan y diwydiant yn ystod y Coronafeirws (COVID-19), rydym ni wedi cyhoeddi eglurhad i gynhyrchwyr bwyd anifeiliaid mewn perthynas ag ailfformiwleiddio a labelu cynhyrchion, yn ogystal â gwybodaeth am gyfleusterau cynhyrchu.

Amcanion

Mae ymgorffori'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol mewn rhaglen o reolaethau swyddogol yn annog Gweithredwyr Busnesau Bwyd Anifeiliaid i gydymffurfio drwy gamau gorfodi.

Dyma amcanion y blaenoriaethau: 

  • gyrru dull rheolaethau swyddogol sy’n seiliedig ar wybodaeth (intelligence), gan ganolbwyntio adnoddau ar fusnesau risg uwch a busnesau nad ydynt yn cydymffurfio, gan roi mwy o bwyslais ar ganlyniadau
  • rhoi chwarae teg i fusnesau bwyd a bwyd anifeiliaid gonest a diwyd, er budd y diwydiant yn gyffredinol
  • lleihau beichiau diangen ar fusnesau drwy ganolbwyntio gweithgarwch awdurdodau lleol ar feysydd cytunedig sy’n peri’r mwyaf o berygl i iechyd y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid
  • creu dull ymyrryd hyblyg a arweinir gan wybodaeth, gan roi mwy o bwyslais ar ganlyniadau
  • cyflawni ein hamcan strategol sef ‘Bwyd y Gallwn Ymddiried Ynddo’ a gwella ansawdd a chysondeb rheolaethau swyddogol

Mae deddfwriaeth a chanllawiau i gefnogi awdurdodau lleol wrth ymgorffori'r blaenoriaethau hyn yn eu cynllun blynyddol o reolaethau swyddogol bwyd a bwyd anifeiliaid ar gael yn nogfennau'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol.

Amcanion 2017