Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Canllawiau llaeth yfed amrwd

Canllawiau i fusnesau bwyd ar werthu, samplu a phrofi llaeth buwch amrwd, gan gynnwys gwybodaeth am dwbercwlosis a llaeth buwch i'w yfed yn amrwd.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020

Mae llaeth yfed amrwd i’w werthu’n uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol yn gynnyrch bwyd risg uchel, ac felly’n destun mesurau rheoli llymach.

Cymeradwyo a chofrestru

Os ydych chi am werthu llaeth yfed amrwd ac nad ydych chi eisoes wedi cofrestru fel busnes bwyd, bydd angen i chi gofrestru gyda ni.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ond nawr yn bwriadu dechrau gwerthu llaeth yfed amrwd, bydd angen i chi roi gwybod i ni am eich bwriad i werthu.

Gallwch chi gofrestru gyda ni neu roi gwybod eich bod chi’n bwriadu gwerthu llaeth yfed amrwd drwy ddefnyddio’r ffurflen gais i gofrestru daliad cynhyrchu llaeth.

Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth arnoch chi yn ymwneud â’ch cais, gallwch chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at: approvals@food.gov.uk

England and Wales

Y broses gofrestru

Dyma beth fydd yn digwydd pan fyddwn ni’n cael eich cais:

  • bydd un o’n Harolygwyr Hylendid Llaeth yn ymweld â’r daliad ac yn cynnal arolygiad. Os nad yw amodau’r daliad yn dderbyniol, bydd yr Arolygwr yn cymryd sampl o laeth amrwd ac yn ei ddadansoddi dan ddeddfwriaeth hylendid bwyd
  • unwaith bydd y sampl wedi’i dadansoddi gyda chanlyniad boddhaol, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi a’r awdurdod lleol

Cofrestru gydag awdurdodau lleol

Byddwn ni’n rhoi gwybod i’r awdurdodau lleol eich bod chi’n bwriadu cynhyrchu llaeth buwch i’w yfed yn amrwd. Fodd bynnag, dylech chi hefyd gysylltu â’ch awdurdod lleol oherwydd efallai yr hoffent weld y broses llenwi a photelu.

Canllawiau i gynhyrchwyr llaeth yfed amrwd

Bydd y canllawiau hyn yn eich helpu i ddeall eich rhwymedigaethau cyfreithiol a chymhwyso arfer gorau.

Dylech ddarllen y canllawiau ar y cyd â Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 a Rheoliadau Diogelwch a Hylendid Bwyd (Lloegr) 2013.

At ddibenion y canllawiau hyn, chi yw preswylydd y daliad sy'n cadw'r anifeiliaid sy'n cynhyrchu'r llaeth.

Rydym ni'n awgrymu eich bod yn darllen ac yn deall y ddogfen hon cyn i chi ddechrau cynhyrchu llaeth yfed amrwd i'w werthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr terfynol. 

Pwysig

Cyfeiriadau at yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn nogfennau canllaw'r Asiantaeth

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrthi’n diweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE, er mwyn adlewyrchu'r gyfraith sydd bellach mewn grym yn gywir, ym mhob dogfen ganllaw newydd neu ddiwygiedig a gyhoeddir ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiwedd 2020. Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd yn ymarferol i ni ddiweddaru’r holl gyfeiriadau at yr UE ar yr adeg yr ydym ni’n cyhoeddi canllawiau newydd neu ddiwygiedig.
 
Ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon, dylid darllen unrhyw gyfeiriadau at Reoliadau'r UE yn y canllawiau hyn i olygu cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law). Gallwch weld cyfraith yr UE a ddargedwir trwy Archif Ymadael â’r UE Llywodraeth EM. Dylid darllen y gyfraith hon ochr yn ochr ag unrhyw ddeddfwriaeth Ymadael â'r UE a wnaed i sicrhau bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n gywir yng nghyd-destun y DU. Mae deddfwriaeth Ymadael â’r UE i’w gweld ar legislation.gov.uk. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel a restrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon, ac ni fydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn berthnasol i Ogledd Iwerddon o dan yr amgylchiadau hyn.

Hufen amrwd

Gwerthu hufen amrwd:

  • nid yw’n ddarostyngedig i’r cyfyngiadau mewn daliadau cynhyrchu a safleoedd godro
  • rhaid cydymffurfio â’r holl ofynion sy’n berthnasol i gynhyrchion llaeth o dan reolau hylendid llaeth a safonau microbiolegol
  • rhaid ei gynhyrchu gyda llaeth sy’n bodloni meini prawf statws y fuches – gellir ond gwerthu llaeth yn uniongyrchol i ddefnyddwyr gan feddianwyr daliadau cynhyrchu llaeth cofrestredig ac mae’n rhaid i laeth yfed amrwd gydymffurfio â’r rheolau hylendid llaeth a safonau microbiolegol 
  • nid yw’n ofynnol i hufen amrwd gynnwys y rhybudd iechyd ond mae’n rhaid arddangos y geiriau ‘wedi’i wneud â llaeth amrwd’ ar y cynnyrch
  • caiff cydymffurfiaeth â’r gofynion hyn ei monitro drwy arolygiadau seiliedig ar risg