Neidio i’r prif gynnwys

Costau am reolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig

Sut rydym ni'n codi tâl am weithgareddau a gynhelir gennym ni mewn sefydliadau cig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pwy sy'n talu

Codir tâl ar weithredwyr busnesau bwyd mewn sefydliadau cig cymeradwy am reolaethau cig. Dyma'r safleoedd:

 • lladd-dai
 • ffatrïoedd torri
 • sefydliad trin helgig
 • cyfleusterau lladd ar y fferm
 • safleoedd torri
Mae hyn yn cael ei reoleiddio gan gyfraith rheolaethau swyddogol yr UE a'i weithredu gan y ddeddfwriaeth ddomestig sy'n berthnasol yng Ngogledd Iwerddon.

Caiff rheolaethau swyddogol hylendid cig yn y sefydliadau cymeradwy hyn eu cyflawni gan yr Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA).

Codir tâl ar weithredwyr busnesau bwyd am y rheolaethau hyn trwy ein system anfonebu Gogledd Iwerddon.

Ni chodir tâl ar weithredwyr busnesau bwyd am yr amser a dreulir ar reolaethau Deunydd Risg Penodedig, nac am yr amser a dreulir ar weithgarwch y mae gan DAERA gyfrifoldeb polisi drostynt.

Y rheswm dros godi tâl

Mae'n ofynnol i ni godi tâl ar weithredwyr busnesau bwyd am reolaethau cig yn ôl cyfraith yr UE a chyfraith yr UE a ddargedwir.

Mae Trysorlys Ei Mawrhydi hefyd yn gofyn i ni, fel y nodwyd yn y cyhoeddiad Rheoli Arian Cyhoeddus, i godi tâl ar fusnesau am y gwasanaethau a ddarparwn iddynt.

Sut mae'r costau'n gweithio

Rydym ni'n codi tâl fesul awr am ddefnyddio ein hadnoddau staff. Gellir rhoi gostyngiadau ar gyfer rhai o’r taliadau hyn.

Adnoddau

  Gostyngiadau

  Gellir rhoi gostyngiadau ar rai taliadau rheolaethau cig ar gyfer lladd-dai cig coch, lladd-dai dofednod (poultry), cyfleusterau lladd ar y fferm a sefydliadau trin helgig. Ni chynigir gostiadau ar daliadau i ffatrïoedd torri. 

  Cefndir

  Ym mis Medi 2012, gofynnom ni i'r diwydiant cig weithio gyda ni i ddatblygu system ostyngiadau ar gyfer y diwydiant cig a fyddai’n:

  • hyrwyddo effeithlonrwydd
  • cefnogi gwella cydymffurfiaeth (o fewn cylch gwaith dadreoleiddio)
  • cefnogi mentrau bach a chanolig yn briodol 
  • darparu trefniadau disgownt mwy cytbwys a theg 

  Gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl am Reolaethau Gig ('Y Grŵp Llywio') o dan Gadeirydd annibynnol. 

  Ar gyfer y cam cyntaf, roedd y Grŵp Llywio yn cynnwys pymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). 

  Ymgynghorwyd ynglŷn â chynigion y grŵp yn 2015 a chytunwyd arnynt gan bwyllgorau rheoleiddio'r llywodraeth cyn eu gweithredu ym mis Ebrill 2016. 

  Gallwch chi ddod o hyd i fanylion penodol y system gostyngiadau sydd wedi’i ddatblygu yn nogfennau'r Grŵp Llywio ar Gostau Cig.

  Ail gam gwaith y Grŵp Llywio oedd datblygu model cyllid cynaliadwy i reolaethau swyddogol cig.

  Roedd y Grŵp Llywio yn adrodd i'n Bwrdd ym mis Mawrth 2017, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r UE.

  Canllaw Costau

  Gogledd Iwerddon

  Archifau cenedlaethol canllawiau ar gostau cyn 2016-2017

  Data costau

  Mae'r wybodaeth hon yn dadansoddi'r costau yng Nghymru ac yn Lloegr ac yn egluro sut mae taliadau i’r diwydiant yn cael eu cyfrif ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

  Dangosir costau cysylltiedig â'r ASB mewn dau gategori: costau uniongyrchol a chostau anuniongyrchol. Maent hefyd yn cael eu dadansoddi yn ôl costau:

  • Arolygwyr Hylendid Cig
  • Milfeddygon Swyddogol

  Rhennir cyfanswm y costau cyllidebol â nifer yr oriau a gyllidebwyd i gyfrifo'r cyfraddau codi tâl fesul awr ar gyfer Arolygwyr Hylendid Cig a Milfeddygon Swyddogol.

  Defnyddir y cyfraddau hyn i bennu bil misol pob ffatri gig. Mae gostyngiad wedi'i gynnwys ar fil y mwyafrif o ffatrïoedd, felly nid oes angen iddynt dalu'r costau llawn.

  Defnyddir y broses data costau i nodi cyfran costau anuniongyrchol yr ASB sy'n ymwneud â rheolaethau cig ac sy'n cael eu dosrannu i gyfraddau’r Milfeddygon Swyddogol a’r Arolygwyr Hylendid Cig. Mae'r broses data costau a chyfrifo'r cyfraddau taliadau yn destun archwiliad allanol. 

  Archifau cenedlaethol data costau cyn 2017 - 2018 

  Cyfrifo costau

  Mae'r ddogfen gyfrifo hon ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd yng Nghymru ac yn Lloegr sy'n ystyried newid eu horiau a/neu eu harferion gweithredu. Gellir ei defnyddio cyn cwrdd â'n rheolwyr maes, i ganfod sut byddai'r newidiadau'n effeithio ar gostau rheolaethau cig.

  Mae'r ddogfen gyfrifo wedi'i rhannu'n dair rhan, sy'n rhoi amcangyfrifon dangosol ar gyfer:

  • lladd-dai cig coch a chyfleusterau lladd ar y fferm
  • lladd-dai dofednod
  • sefydliadau trin helgig

  Dim ond er mwyn cyfrifo'r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn benodol a nodir y gellir defnyddio'r teclynnau hyn.