Neidio i’r prif gynnwys

Costau am reolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig

Sut rydym ni'n codi tâl am weithgareddau a gynhelir gennym ni mewn sefydliadau cig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pwy sy'n talu

Codir tâl ar weithredwyr busnesau bwyd mewn sefydliadau cig cymeradwy am reolaethau swyddogol. Dyma'r safleoedd:

 • lladd-dai
 • ffatrïoedd torri
 • sefydliad trin helgig
 • safleoedd torri


Caiff hyn ei reoleiddio gan gyfraith rheolaethau swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a’i weithredu gan y ddeddfwriaeth ddomestig sy’n berthnasol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Y rheswm dros godi tâl

Mae'n rhaid i ni godi tâl ar weithredwyr busnesau bwyd am reolaethau swyddogol yn unol â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Trysorlys Ei Mawrhydi hefyd yn gofyn i ni, fel y nodwyd yn y cyhoeddiad Rheoli Arian Cyhoeddus, i godi tâl ar fusnesau am y gwasanaethau a ddarparwn iddynt.

Sut mae'r costau'n gweithio

Rydym ni'n codi tâl fesul awr am ddefnyddio ein hadnoddau staff. Gellir rhoi gostyngiadau ar gyfer rhai o’r taliadau hyn.

Adnoddau

  Gostyngiadau

  Efallai y bydd gostyngiadau ar gyfer costau rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig cymeradwy wedi'i datblygu gan y Grŵp Llywio ar Godi Tâl am Reolaethau Cig. Nid oes gostyngiadau ar gyfer costau ffatrïoedd torri.

  Cefndir

  Ym mis Medi 2012, gofynnom ni i'r diwydiant cig weithio gyda ni i ddatblygu system ostyngiadau ar gyfer y diwydiant cig a fyddai’n:

  • hyrwyddo effeithlonrwydd
  • cefnogi gwella cydymffurfiaeth (o fewn cylch gwaith dadreoleiddio)
  • cefnogi mentrau bach a chanolig yn briodol 
  • darparu trefniant gostyngiadau cytbwys a chyfiawn

  Gwahoddwyd cynrychiolwyr diwydiant o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl ar Gigo dan Gadeirydd annibynnol.

  Ar gyfer y cam cyntaf, roedd gan y Grŵp Llywio bymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

  Ymgynghorwyd ar gynigion y grŵp yn 2015 a chytunwyd arnynt gan bwyllgorau rheoleiddiol y llywodraeth cyn gweithredu ym mis Ebrill 2016.

  Gallwch chi ddod o hyd i fanylion penodol y system gostyngiadau sydd wedi’i ddatblygu yn nogfennau Grŵp Llywio ar Gostau Cig.

  Ail gam gwaith y Grŵp Llywio oedd datblygu model cyllid cynaliadwy i reolaethau swyddogol cig.

  Adroddodd y Grŵp Llywio i’n Bwrdd fis Mawrth 2017, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

  Canllaw Costau

  Northern Ireland

  National archives previous charges guides

  Data costau

  Mae’r wybodaeth hon yn rhoi dadansoddiad o’r costau ac yn esbonio sut y codir tâl i’r diwydiant bob blwyddyn ariannol. 

  Dangosir costau sy’n gysylltiedig â chig yr ASB mewn dau gategori: costau uniongyrchol a chostau anuniongyrchol. Maent hefyd wedi’u rhannu gan gostau:

  • Arolygwyr Hylendid Cig
  • Milfeddygon Swyddogol

  Caiff cyfanswm y costau eu rhannu â nifer yr oriau a weithiwyd. Mae hyn yn cyfri'r costau fesul awr am Arolygwyr Hylendid Cig a Milfeddygon Swyddogol.

  Defnyddir y cyfraddau hyn i bennu bil misol pob ffatri gig. Mae gostyngiad wedi'i gynnwys ar fil y mwyafrif o ffatrïoedd, felly nid oes angen iddynt dalu'r costau llawn.

  Caiff y broses data costau ei ddefnyddio i nodi cyfran costau anuniongyrchol yr ASB sy’n ymwneud â rheolaethau swyddogol cig sy’n cael eu rhannu i’r cyfraddau Arolygwyr Hylendid Cig a Milfeddygon Swyddogol. Mae’r broses data costau a chyfrifo’r cyfraddau tâl yn destun i archwiliad allanol. Ar gyfer 2018/19, cynhaliwyd hyn gan Mazars sy’n gwmni cyfrifyddiaeth, archwilio, trethi ac ymgynghori allanol.

  Caiff y broses data costau o ganfod faint o gostau anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â'r rheolaethau swyddogol cig ei datblygu gan ein hadran gyllid. Caiff ei harchwilio'n allanol gan RSM UK, sy'n gwmni archwilio, treth ac ymgynghori allanol.

  National archives cost data before 2017 - 2018 

  Cyfrifo costau

  Mae'r ddogfen gyfrifo hon i weithredwyr busnesau bwyd yng Nghymru a Lloegr sy'n ystyried newid eu horiau a/neu eu harferion gweithredu. Gellir ei defnyddio cyn cwrdd â'n rheolwyr maes, i ganfod sut byddai'r newidiadau'n effeithio ar gostau rheolaethau swyddogol.

  Mae'r ddogfen gyfrifo wedi'i rhannu'n dair rhan, sy'n rhoi amcangyfrifon dangosol ar gyfer:

  • lladd-dai cig coch
  • lladd-dai dofednod
  • sefydliadau trin helgig

  Dim ond er mwyn cyfrifo'r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn benodol a nodir y gellir defnyddio'r teclynnau hyn.