Neidio i’r prif gynnwys

Eglurhad cyfreithiol ar ailfformiwleiddio a sefydliadau cynhyrchu bwyd anifeiliaid

Cyngor ar ailfformiwleiddio a labelu bwyd anifeiliaid mewn ymateb i bandemig y coronafeirws
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhoi’r eglurhad cyfreithiol canlynol i fusnesau bwyd anifeiliaid:

Cyngor ar ailfformiwleiddio a labelu bwyd anifeiliaid

Pan fydd yn rhaid i fusnes newid ei fformiwleiddiadau bwyd anifeiliaid safonol, gellir defnyddio dewisiadau amgen i'r rhain o dan y meini prawf canlynol:  

  • Caniateir i'r cynhwysion newydd gael eu defnyddio yn y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd.
  • Defnyddir y cynhwysion newydd yn unol ag unrhyw feini prawf deddfwriaethol er enghraifft rhywogaethau targed, y terfynau uchaf a ganiateir ac ati.
  • Rhaid i unrhyw ailfformiwleiddio sicrhau bod y bwyd anifeiliaid yn ddiogel ar gyfer y rhywogaeth neu'r categori anifail dan sylw. 
  • Rhaid darparu gwybodaeth gywir ar gyfer bwyd anifeiliaid wedi'i ailfformiwleiddio i adlewyrchu cyfansoddiad gwirioneddol y cynnyrch, ar gyfer yr uned(au) cynnyrch unigol, i gywiro'r wybodaeth bresennol trwy osod sticeri ar ben y rhai gwreiddiol gyda’r dewis ychwanegol i gyfeirio at bwynt gwybodaeth priodol (er enghraifft gwefan).
  • Pan fo'r ailfformiwleiddio yn annilysu unrhyw honiadau, rhaid newid y label ar y deunydd pecynnu, er mwyn peidio â chamarwain y cwsmer. Rhaid newid deunyddiau hysbysebu eraill yn unol â hynny.

Yn ogystal, cyn ei gynhyrchu a lle bo hynny'n briodol, efallai y bydd y busnes am roi gwybod i’r cwsmer yn uniongyrchol am unrhyw wyro oddi wrth fformiwleiddiadau safonol dan gontract, er enghraifft dosbarthiadau mawr i ffermydd. 

Cynhyrchion bwyd anifeiliaid nad ydynt yn dod o anifeiliaid sy’n cael eu cynhyrchu mewn gwahanol gyfleusterau

Mae gweithredwyr busnesau bwyd anifeiliaid yn parhau i fod â rhwymedigaeth i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r awdurdod cymwys am unrhyw sefydliadau sydd o dan eu rheolaeth. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i’r awdurdod cymwys am unrhyw newid sylweddol mewn gweithgareddau ac os yw unrhyw sefydliad sy’n bodoli eisoes yn cau. Pan fydd busnes yn ail-leoli man cynhyrchu i safle bwyd anifeiliaid gwahanol, bydd hyn yn cyfrif fel sefydliad newydd a rhaid dilyn y meini prawf canlynol:

  • Rhaid i sefydliadau gael eu cofrestru a/neu eu cymeradwyo'n briodol gyda'u hawdurdod gorfodi o dan y rheoliadau hylendid bwyd anifeiliaid.
  • At ddibenion olrhain, rhaid i labeli neu ddeunydd pecynnu presennol gael sticer wedi’i osod ar ben yr un gwreiddiol â manylion perthnasol y cynhyrchwr.


Yng Nghymru ac yn Lloegr, cyfrifoldeb yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yw cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, neu yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â'r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA).

Rhaid i weithredwyr busnesau bwyd anifeiliaid barhau i gynnal gwaith olrhain, dilyn gofynion hylendid bwyd anifeiliaid a lle bo'n berthnasol, eu system Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP).