Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cynhyrchion cyfansawdd

Diffinnir cynnyrch cyfansawdd yn neddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE) fel (yn yr iaith wreiddiol) 'foodstuff intended for human consumption that contains both processed products of animal origin and products of plant origin'.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn ôl diffiniad yr UE, mae cynhyrchion cyfansawdd yn cynnwys y cynhyrchion hynny y mae prosesu cynnyrch sylfaenol yn rhan hanfodol o gynhyrchu'r cynnyrch terfynol. 

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Penderfyniad y Comisiwn 2007/275/EC a Rheoliad Rhif 28/2012 yn nodi amodau mewnforio ar gyfer mewnforio cynhyrchion cyfansawdd o wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE.

Mae gofynion mewnforio yn berthnasol i gynhyrchion cyfansawdd sy'n cynnwys unrhyw gynnyrch cig wedi'i brosesu, neu gynhyrchion y mae hanner neu fwy o'r hyn sydd ynddynt yn cynnwys cynhyrchion eraill wedi'u prosesu sy'n dod o anifeiliaid megis:

  • cynhyrchion llaeth
  • cynhyrchion wyau
  • cynhyrchion pysgodfeydd

Yn rhan o'r gofynion, mae'n rhaid i'r cynnyrch cyfansawdd ddod o drydedd wlad a restrir yn neddfwriaeth yr UE fel un sydd wedi'i chymeradwyo ar gyfer y cynnyrch sy'n dod o anifeiliaid a gynhwysir yn y cynnyrch cyfansawdd.

Mae'n rhaid hefyd i'r cynnyrch cig, y cynnyrch llaeth, y cynnyrch wyau a'r cynnyrch pysgodfeydd sy'n rhan o'r cynnyrch cyfansawdd ddod o wlad gymeradwy a lle bo hynny'n briodol, o sefydliad cymeradwy a restrir ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae'n rhaid cyflwyno'r dystysgrif iechyd berthnasol yn Rheoliad 28/2012 gyda'r cynnyrch cyfansawdd os yw'n cynnwys cig wedi'i brosesu, cynnyrch llaeth, cynnyrch wyau neu gynnyrch pysgodfeydd.

Mae'n rhaid i gynhyrchion cyfansawdd sy'n cynnwys unrhyw gynnyrch anifeiliaid arall gael eu cyflwyno gyda'r dystysgrif iechyd berthnasol sy'n ofynnol ar gyfer y cynnwys anifail penodol neu mewn achosion eraill gyda dogfen fasnachol.

Mae cynhyrchion cyfansawdd y mae llai na hanner eu cynnwys yn gynnyrch llaeth wedi'i brosesu hefyd yn ddarostyngedig i'r gofynion hyn ac eithrio lle y bodlonir yr amodau yn Erthygl 6 o Benderfyniad 2007/275/EC.

Mae cynhyrchion cyfansawdd y cyfeirir atynt uchod yn destun gwiriadau milfeddygol yn Mannau Rheoli ar y Ffin yn yr UE.

Mae cynnyrch cyfansawdd nad yw'n cynnwys unrhyw gynnyrch cig wedi'i brosesu ac y mae llai na hanner ohono'n cynnwys cynnyrch arall wedi'i brosesu sy'n dod o anifeiliaid hefyd yn destun gwiriadau milfeddygol mewn Mannau Rheoli ar y Ffin ac eithrio lle maent yn bodloni gofynion Erthygl 6 o Benderfyniad 2007/275/EC. Mae'n rhaid i'r cynnwys llaeth ddod o wlad a gymeradwyir gan yr UE am laeth.

Cynhyrchion nad ydynt yn destun gwiriadau

Mae Atodiad II o Benderfyniad 2007/275/EC yn rhestru rhai bwydydd a chynhyrchion cyfansawdd nad ydynt yn destun gwiriadau milfeddygol, sef

  • danteithion (gan gynnwys melysion) a siocled, sy'n cynnwys llai na 50% o gynhyrchion llaeth ac wyau wedi'u prosesu
  • pasta a nwdls heb eu cymysgu na'u llenwi â chynnyrch cig wedi'i brosesu; sy'n cynnwys llai na 50% o gynhyrchion llaeth ac wyau wedi'u prosesu
  • bara, cacennau, bisgedi, waffles ac waffers, bisgedi caled, bara tost a chynhyrchion tost tebyg sy'n cynnwys llai nag 20% o gynhyrchion llaeth ac wyau wedi'u prosesu
  • olewydd wedi'u stwffio â physgod
  • stociau a chyflasynnau cawl wedi'u pecynnu ar gyfer y defnyddiwr ei hun, sy'n cynnwys llai na 50% o olew pysgod, powdr pysgod neu ddarnau pysgod
  • atchwanegiadau bwyd wedi'u pecynnu ar gyfer y defnyddiwr ei hun, sy'n cynnwys symiau bach (cyfanswm llai na 20%) o gynhyrchion anifeiliaid wedi'u prosesu heblaw am gynhyrchion cig

Atgoffir gweithredwyr busnesau bwyd mai eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod unrhyw fwydydd y dymunant eu mewnforio yn cydymffurfio â rheolau'r UE a rheolau cenedlaethol sydd ar waith i ddiogelu iechyd y cyhoedd ac iechyd anifeiliaid. Dylai mewnforwyr fodloni eu hunain fod unrhyw gynhyrchion cyfansawdd sy'n dod i'r DU yn cydymffurfio â'r amodau mewnforio fel y'u nodir ym Mhenderfyniad 2007/275/EC a Rheoliad 28/2012. Mae'n werth cofio, lle mae rheolaeth diogelu yn berthnasol i'r cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid a brosesir, byddai hefyd yn berthnasol i'r cynnyrch cyfansawdd gorffenedig.