Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio diodydd

Canllawiau ar drwyddedu, labelu, pecynnu a diogelwch cemegol wrth fewnforio diodydd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'n rhaid i ddiodydd nad ydynt yn cynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau a gweithdrefnau hylendid bwyd â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio diodydd o'r fath.

Mae rheolau llymach yn berthnasol i fewnforio diodydd sydd wedi'u gwneud o gynhyrchion anifeiliaid o wledydd y tu allan i'r UE. Mae'n rhaid iddynt ddod o sefydliadau sydd wedi'u cymeradwyo i safonau'r DU neu'r UE. Mae enghreifftiau yn cynnwys diodydd sy'n cael eu gwneud â llaeth neu gynhyrchion llaeth (fel 'Nesquik' neu smwddis) neu gyda chynhyrchion wy (fel advocaat neu eggnog).

Mae mewnforio diodydd o'r fath yn cael ei reoleiddio gan Reoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011, a rheoliadau tebyg yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Dim ond drwy Arolygfeydd Ffin cymeradwy y gall mewnforion ddod i mewn i'r DU/UE. Yma, byddant yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r amodau iechyd anifeiliaid a iechyd y cyhoedd perthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) trwy eu gwefan.

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan GOV.UK.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y rhain yma.

Diodydd alcoholig

I gael gwybodaeth am: 

  • labelu a rhestru cynhwysion diodydd alcoholig
  • safonau marchnata ar gyfer diodydd gwirod (sy'n cynnwys labelu penodol a gofynion cyfansoddiadol)
  • polisi gwin yr UE a'r DU

Cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) trwy eu gwefan

Diodydd egni/chwaraeon

Gall rhai diodydd egni gynnwys cynhwysion y gellid eu hystyried i fod yn feddyginiaethau. Mae cynhyrchion fel hyn, lle gwneir honiadau o ran trin neu atal clefyd, neu sy'n cael eu rhoi i adfer, cywiro neu addasu swyddogaethau ffisiolegol, yn dod o fewn diffiniad meddyginiaeth.

Dylid cysylltu â'ch Swyddfa Safonau Masnach leol yn y lle cyntaf. Ar ôl adolygu'r wybodaeth hon, os daw'n amlwg na fyddai'r cynnyrch yn dod o dan y Rheoliadau Bwyd a'i fod yn gynnyrch meddyginiaethol, yna dylech chi gysylltu ag Adran Ffiniau Meddyginiaethau yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) trwy anfon e-bost at info@mhra.gsi.gov.uk.

Hysbysebu honiadau maeth ac iechyd

I gael gwybodaeth am hysbysebu honiadau maeth ac iechyd ar fwyd, cysylltwch â Chanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yr Adran Iechyd.

Cyffeithyddion, lliwiau bwyd, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion

Gall rhai diodydd gynnwys cyffeithyddion,  lliwiau bwyd, cyflasynnau neu felysyddion. Er ei bod yn bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE, neu efallai nad yw'r caniatad ar eu cyfer yr un fath e.e. uchafsymiau defnyddio is, neu caniatad i'w defnyddio mewn nifer bach o gynhyrchion yn unig.

I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau bwyd a chyffeithyddion, cysylltwch â Thîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd foodadditives@food.gov.uk.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu) o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig yn Defra drwy organic.imports@defra.gsi.gov.uk.

I gael gwybodaeth am reoleiddio cynhyrchion organig a safonau organig, (gan gynnwys labelu) o fewn y DU, cysylltwch â'r Adran Strategaeth Organig trwy wefan Defra

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd.

I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd FoodContactMaterial@food.gov.uk.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol ar hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd foodhygiene.policy@food.gov.uk.

Plaladdwyr

I gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr ar gyfer mewnforio, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Diodydd meddal a sudd ffrwythau

Os yw'r cynnyrch yn defnyddio enw masnach, fel 'Root Beer', cysylltwch â'r Ganolfan Wybodaeth yn y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO)

Dŵr

I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer dŵr potel, cysylltwch â DEFRA trwy e-bostio defra.helpline@defra.gsi.gov.uk neu ewch i'r tudalennau perthnasol ar eu gwefan.

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar gael yn ein harchifau.

Cyfyngiadau mewnforio

Y lefel o asid benzoig a ganiateir mewn diodydd meddal yn yr UE yw 150 mg/l. Nid yw diodydd a gaiff eu mewnforio sy'n cynnwys mwy na'r lefel hon yn cydymffurfio â gofynion yr UE. Nid yw Olew Llysiau wedi'i Frominadu (Brominated) yn ychwanegyn bwyd sydd wedi'i ganiatau yn yr UE. Nid yw calsiwm disodiwm EDTA (E385) ac asid erythorbic (E315) yn ychwanegion a ganiateir mewn diodydd.

Lliwiau Southampton

Mae'r ASB wedi gofyn i ddiwydiant bwyd y DU dynnu'r lliwiau hyn yn ôl yn wirfoddol:

  • Sunset yellow (E110)
  • Quinoline yellow (E104)
  • Carmoisine (E122)
  • Allura red (E129)
  • Tartrazine (E102)
  • Ponceau 4R (E124)

Os yw cynnyrch wedi'i labelu ac yn cynnwys un neu ragor o'r chwe lliw penodedig, bydd angen rhybudd ar y label fel sy'n ofynnol gan Erthygl 24 ac Atodiad V o Reoliad Rhif 1333/2008 i nodi y gall y lliwiau gael effaith andwyol ar weithgarwch a sylw plant.

Te dail Coca o Dde America

Mae'n anghyfreithlon i fewnforio cynhyrchion a wneir o ddail coca. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Uned Gyfathrebu Uniongyrchol y Swyddfa Gartref publicenquiries@homeoffice.gsi.gov.uk.

Te Hoasca o Frasil

Defnyddir te Hoasca o Frasri at ddibenion crefyddol. Mae cyfyngiadau ar fewnforio'r te hwn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Uned Gyfathrebu Uniongyrchol y Swyddfa Gartref publicenquiries@homeoffice.gsi.gov.uk.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis  2011.

Mae hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. 

I gysylltu â Thîm Bwyd wedi'i Fewnforio yr Asiantaeth Safonau Bwyd, e-bostiwch imported.food@food.gov.uk.