Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio ffrwythau a llysiau

Canllawiau ar beth yw cynnyrch risg uwch, labelu, deunydd pecynnu, diogelwch cemegol a rheolaethau ar iechyd planhigion.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'n rhaid i ffrwythau a llysiau (ffres, wedi'u sychu, mewn tun, wedi'u prosesu neu wedi'u rhewi) a gaiff eu mewnforio o du allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau hylendid, yn ogystal â bod yn destun i'r un gweithdrefnau diogelwch, â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio ffrwythau a llysiau.

Os ydych chi'n mewnforio ffrwythau a llysiau, cymerwch gip ar y dudalen ar gyfer 'Mewnforio cynhyrchion planhigion (nid ffrwythau / llysiau) a chynhyrchion llysieuol’. Mae'r dudalen hon hefyd yn cynnwys canllawiau pwysig ar fewnforio'r mathau hyn o gynhyrchion. 

Cynhyrchion "risg uwch"

Dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel pwyntiau mynediad dynodedig y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg.  

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar-lein. I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt yr adrannau hyn ar-lein.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd.

I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd FoodContactMaterial@foodstandards.gsi.gov.uk

Hylendid bwyd

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch hylendid bwyd, gan gynnwys bwyd wedi'i rewi a hadau i'w hegino, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd foodhygiene.policy@foodstandards.gsi.gov.uk

 Ychwanegion 

Mae rhai cynhyrchion yn cynnwys lliwiau, cyflasynnau (flavourings) neu felysyddion bwyd. Er ei bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE. 

I gael gwybodaeth am gyflasynnau, melysyddion, lliwiau a chyffeithyddion (preservatives) bwyd, cysylltwch â Thîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd foodadditives@food.gov.uk

Diogelwch cemegol

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar gael ar-lein.

Plaladdwyr

I gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Afflatocsinau 

Mae mewnforio rhai bwydydd o wledydd penodol nad ydynt yn rhan o'r UE, fel ffigys wedi'u sychu a chynhyrchion ffigys wedi'u sychu o Dwrci, a ffrwythau wedi'u sychu, yn destun amodau arbennig oherwydd y risg o halogiad gan afflatocsinau. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd neu feysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio llwythi (consignments) i'r UE. Mae'r rhain yn bwyntiau mewnforio dynodedig lle caiff rheolaethau swyddogol eu gweithredu. 

Iechyd planhigion

Mae llawer o gynhyrchion planhigion sydd naill ai wedi'u gwahardd rhag dod i mewn i'r DU o wledydd y tu allan i'r UE, neu mae angen tystysgrif ffytoiechydol (phytosanitary) arnynt i wneud hynny.

Mae rheolaethau swyddogol a chyfyngiadau ar fewnforio, symud a chadw planhigion, plau planhigion a deunyddiau eraill e.e. pridd, yn hanfodoler mwyn atal lledaeniad organebau niweidiol.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw ofynion iechyd planhigion, neu a oes angen tystysgrif ffytoiechydol ar y ffrwythau neu'r llysiau yr ydych am eu mewnforio, cysylltwch â Thîm Iechyd Planhigion yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) trwy eu gwefan.

Fel arall, gallwch ddarllen eu tudalen we ar Reolaethau Iechyd Planhigion.

Hysbysebu honiadau maeth ac iechyd

I gael gwybodaeth am unrhyw ofynion safonau marchnata ar gyfer ffrwythau a llysiau ffres, cysylltwch ag Arolygiaeth Marchnata Garddwriaethol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) trwy eu gwefan.

Honiadau meddygol

Mae honiadau meddyginiaethol weithiau'n cael eu gwneud am rai ffrwythau a llysiau e.e. y ffa gwyrthiol 'Lupinus Albus’. Mae cynhyrchion lle gwneir honiadau ar gyfer trin neu atal clefyd, neu sy'n cael ei weinyddu gyda'r bwriad o adfer, cywiro neu addasu swyddogaethau ffisiolegol trwy weithredu'n fferyllol, yn imiwnolegol neu'n fetabolig, yn dod o fewn diffiniad meddyginiaeth. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA)  info@mhra.gsi.gov.uk

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid, deunydd ysgogi llystyfiant a hadau i'w tyfu) o du allan i'r UE, mae angen i chi gysylltu â'r Tîm Mewnforion Organig yn Defra  organic.imports@defra.gsi.gov.uk

Mewnforion o wledydd penodol

Gwymon Hijiki

Mae'r ASB yn cynghori pobl i beidio â bwyta 'Hijiki', math o wymon, yn dilyn arolwg a oedd yn dangos ei fod yn cynnwys lefelau uchel o arsenig sydd â nodweddion carsinogenig. 

I gael rhagor o wybodaeth am wymon Hijiki, cysylltwch â ni drwy ChemicalContaminants@food.gov.uk

Letys ac ysbigoglys

Mae'r ddeddfwriaeth halogion uchod hefyd yn berthnasol i lefelau diogelwch nitrad mewn letys ac ysbigoglys sy'n cael ei fewnforio i'r DU.  

Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am y lefelau hyn a'r gweithdrefnau profi drwy ChemicalContaminants@food.gov.uk

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.