Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid

Mae'r dudalen hon yn esbonio'r gofynion cyfreithiol y maen'n rhaid i fusnesau bwyd sy'n mewnforio cynhyrchion nad ydynt yn dod o anfeiliaid i mewn i'r Deyrnas Unedig gydymffurfio â nhw.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae mewnforion yn cyfeirio yn unig at gynhyrchion sy’n dod o du allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE). Mae’r ddeddfwriaeth ganlynol yn rhestru’r cynhyrchion nad ydynt yn dod o anifeiliaid sydd â lefelau rheoli uwch ynghlwm â nhw wrth eu mewnforio i’r UE, ac maent yn gosod y camau a’r prosesau ychwanegol y mae’n rhaid i fewnforwyr eu cymryd mewn mannau cyrraedd dynodedig wrth fewnforio’r cynhyrchion hyn i’r UE. 

Pan fo rheolaethau brys yn bodoli, fel arfer mae gofyn i’r Awdurdod Iechyd Porthladdoedd gynnal gwiriadau o ddogfennau a gwaith samplu at bwrpas dadansoddi neu archwilio.

Mewnforio drwy borthladd addas

Gall y rhan fwyaf o fwyd nad yw’n dod o anifeiliaid gael ei fewnforio drwy unrhyw borthladd, fodd bynnag, mae’n rhaid i chi wirio bod gan y porthladd y cyfleusterau angenrheidiol er mwyn mynd i’r afael â’r cynnyrch sydd wedi’i fewnforio. Dylai mewnforwyr gysylltu â'r porthladd neu gysylltu â'r awdurdod lle lleolir y porthladd.

Mae’r rhain yn gynhyrchion sy’n debygol o fod wedi’u halogi ag afflatocsinau (megis cnau) a madarch gwyllt heb eu meithrin a allai fod wedi’u halogi â radiocaesiwm yn dilyn y digwyddiad yng ngorsaf bŵer Chernobyl.

Dylai mewnforwyr fod yn ymwybodol bod rhai cynhyrchion o wledydd penodol yn destun rheolaethau brys a gallant ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig (DU) drwy fannau rheoli ar y ffin wedi'u hawdurdodi yn unig.

Mae rhestr o Fannau Rheoli ar y Ffin yn y DU sydd wedi'u hawdurdodi ar gyfer mewnforio bwydydd risg uchel ar gael yma.

Deddfwriaeth ar gyfer mewnforio cynnyrch nad yw’n dod o anifeiliaid

Mae’n rhaid i fwyd y bwriedir ei fwyta gan bobl fodloni gofynion diogelwch bwyd cyffredinol cyfraith yr UE.

O dan Reoliad 178/2002 mae’n rhaid nad yw bwyd yn anniogel. Mae hyn yn cynnwys:

  • y gallai niweidio iechyd
  • ni ddylai fod yn anaddas i’w fwyta gan bobl
  • bwyd sy’n cynnwys cynhyrchion anifeiliaid yn cynnwys cig, dofednod, pysgod, wyau, cynhyrchion llaeth a mêl y
  • bwyd lle nad oes cynnwys anifeiliaid yn cynnwys ffrwythau, llysiau, grawnfwydydd, cynhyrchion penodol o siop fara, perlysiau, sbeisys, dŵr mwynol a suddion ffrwythau.

Ac eithrio darpariaethau cyffredinol Rheoliad 178/2002, bydd y ddeddfwriaeth benodol sy’n berthnasol i fwyd wedi’i fewnforio yn dibynnu ar p’un a yw’r bwyd yn dod o anifeiliaid.

  • Rheoliad 669/2019 - rheolaethau swyddogol ar fewnforion bwyd a bwyd anifeiliaid penodol nad yw'n dod o anifeiliaid 
  • Rheoliad 2017/1142 - rhestr o fwyd a bwyd anifeiliaid nad yw'n dod o anifeiliaid sy'n destun lefel gynyddol o reolaethau swyddogol ar fewnforion.

Mae rheolaethau brys yn bodoli ar gyfer rhai cynhyrchion bwyd penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid o wledydd penodol er mwyn lleihau'r risgiau hysbys i iechyd pobl neu anifeiliaid. 

Mewnforio samplau masnach nad ydynt yn dod o anifeiliaid

Gellir mewnforio samplau masnach o fwyd at ddibenion profi ar y farchnad, ymchwil a datblygu, neu sicrhau ansawdd. Gall samplau o fwyd nad ydynt yn cynnwys unrhyw gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid ddod i mewn i'r DU, oni bai bod cyfyngiadau sy'n berthnasol iddynt. Lle mae'r cynnyrch at ddibenion ymchwil (e.e. profion labordy) neu ar gyfer cymeradwyaeth fasnachol ac na chaiff ei fwyta, efallai na fydd yn cael ei ystyried yn destun rheolaethau.

Os yw'r samplau ar gyfer profi'r blas, mae'n rhaid iddynt fod yn fwytadwy ac yn rhydd rhag halogiad. Hyd yn oed os rhoddir y samplau i bobl yn rhad ac am ddim, mae'n debygol y byddant yn destun cyfraith bwyd gan fod 'diffiniad estynedig o werthu' yn Neddf Diogelwch Bwyd 1990 sy'n cwmpasu bwyd sy'n cael ei roi i bobl yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o gyngor, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd neu adran iechyd yr amgylchedd eich awdurdod lleol.

Mae'n rhaid i fewnforwyr sicrhau bod eu nwyddau’n ddiogel a chyfreithiol cyn eu prynu gan gynhyrchwyr a'u mewnforio i'r DU.

Mae Dadansoddwyr Cyhoeddus, sy'n wyddonwyr medrus, ar gael i brofi bod samplau bwyd yn cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd drwy gynnal dadansoddi cemegol a/neu drwy drefnu ymchwiliad microbiolegol, er nad oes gofyniad cyfreithiol i fewnforwyr wneud hynny..

Rydym ni wedi cyhoeddi rhestr o Labordai Rheolaethau Bwyd Swyddogol yn y DU.

Yn ogystal, mae nifer o labordai eraill yn y DU a thramor a fyddai'n cynnal y gwaith y gallai fod angen ar fewnforwyr. Yna, gallai'r mewnforiwr drefnu i'r adroddiad dadansoddi ffurfio sail eu rheolaethau ansawdd ar gyfer eu cyflenwr.

Porthladdoedd ar gyfer madarch gwyllt heb eu meithrin sydd wedi’u halogi â radiocaesiwm o wledydd penodol y tu allan i’r UE.

Gweler Rheoliad (CE) 1635/2006 ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd, ar gyfer y rhestr o borthladdoedd a meysydd awyr y gellir mewnforio madarch gwyllt a chynhyrchion madarch gwyllt i’r UE o wledydd a effeithiwyd arnynt gan Chernobyl.