Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd neu folysgiaid dwygragennog

Sut i fewnforio cynhyrchion yn ddiogel o borthladdoedd yn yr Undeb Ewropeaidd, porthladdoedd nad ydynt yn yr Undeb Ewropeaidd a phorthladdoedd yr Unol Daleithiau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae rheolau llym ynghylch mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd, molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion sy’n eu cynnwys o du allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE). Caiff y rheolau hyn eu gorfodi gan ddeddfwriaeth yr UE.

Caiff yr organebau canlynol eu diffinio fel cynhyrchion pysgodfeydd

 • cramenogion – corgimychiaid, cimychiaid, cimychiaid yr afon a berdys
 • seffalopodau – octopws, môr lawes ac ystifflog
 • cynhyrchion dyframaeth – eog, brithyll, corgimychiaid, berdys wedi’u ffermio
 • olewau pysgod – i’w bwyta gan bobl
 • tiwnigogion – clustiau môr
 • echinodermau – crwtyn y môr a chiwcymbr y môr
 • gastropodau – cregyn moch, gwichiaid a chlustiau môr

Mae wystrys, cregyn gleision, cregyn Berffro, cocos a chregyn bylchog yn folysgiaid dwygragennog.

Mae molysgiaid yn bwydo drwy hidlo, sy’n golygu bod risg iddynt amlyncu bacteria peryglus. Oherwydd y risg hwn, dim ond o ardaloedd cynhyrchu cymeradwy y gellir cynaeafu’r rhywogaethau hyn yn fasnachol. Caiff yr ardaloedd hyn eu monitro er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf tocsinau a microbiolegol Rheoliad y Cyngor 852/2004.

Os ydych yn mewnforio cynnyrch sy’n dod o anifeiliaid (gan gynnwys cynhyrchion pysgodfeydd a molysgiaid dwygragennog) dylech wirio bod y wlad a’r sefydliad sy’n allforio wedi’u cymeradwyo.

Mewnforion o wledydd cymeradwy tu allan i’r UE

Mae’n rhaid i unrhyw lwyth o gynhyrchion pysgodfeydd neu folysgiaid dwygragennog sy’n dod i mewn i’r UE:

 • ddod o wlad gymeradwy tu allan i’r UE
 • gael tystysgrif iechyd wedi’i harwyddo ynghlwm ag ef
 • ddod o sefydliad neu safle cynhyrchion pysgodfeydd wedi’i gymeradwyo gan yr UE neu ardaloedd cynhyrchu molysgiaid dwygragennog cymeradwy
 • ddod i mewn i’r UE drwy Fan Rheoli dynodedig swyddogol ar y Ffin lle y cynhelir gwiriadau milfeddygol/hylendid gan Arolygydd Pysgod Swyddogol.
 • roi gwybod am bob llwyth i’r Man Rheoli ar y Ffin ymlaen llaw cyn iddo gyrraedd
 • nodir amodau iechyd y cyhoedd ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion pysgodfeydd a molysgiaid dwygragennog, a’u rhoi ar y farchnad yn *

Caniateir i rai gwledydd cymeradwy sydd y tu allan i’r UE allforio un ai cynhyrchion pysgodfeydd neu folysgiaid dwygragennog yn unig. Felly, mae’n bwysig gwybod ym mha gategori mae eich cynnyrch. Gweler 2006/766/EC

Mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd o wledydd y tu allan i’r UE

Wrth fewnforio cynhyrchion pysgodfeydd o du allan i’r UE, mae’n rhaid i chi wirio bod y wlad wedi’i chymeradwyo. Mae Comisiwn yr UE yn penderfynu p’un a yw pob gwlad nad yw yn yr UE yn bodloni’r safonau hylendid gofynnol er mwyn sicrhau y gellir caniatáu i’r cynnyrch ddod i mewn i Ewrop. Mae’n rhaid i wledydd cymeradwy lynu at yr amodau a osodir gan Gomisiwn yr UE.

Mae rhestr o wledydd o du allan i’r UE sydd â sefydliadau neu ardaloedd cynhyrchu molysgiaid dwygragennog cymeradwy i’w gweld drwy 2006/766/EC

Mesurau rheoli ar bwynt mynediad i’r DU o wledydd y tu allan i’r UE

Wrth ddod â nwyddau i mewn i’r UE o du allan i’r UE, mae’n rhaid i fewnforwyr roi gwybod i'r Man Rheoli ar y Ffin yn y porthladd ymlaen llaw. Mae mewnforion sy’n cyrraedd o wledydd y tu allan i’r UE yn destun gwiriadau milfeddygol, sy’n cynnwys gwiriadau dogfennau, adnabod a ffisegol yn y Man Rheoli ar y Ffin.

Mae’n rhaid i’r mewnforiwr dalu am yr holl wiriadau ar hap gorfodol sy’n ofynnol o dan ddeddfwriaeth yr UE. Gall methiant i gydymffurfio â rheoliadau arwain at ddychwelyd nwyddau i’r wlad y tu allan i’r UE, neu ddinistrio’r nwyddau – gyda’r mewnforiwr yn talu am hyn.

I gael gwybodaeth am wiriadau milfeddygol, rhoi gwybod i Arolygfeydd Ffin ymlaen llaw, costau a llwythi sy’n methu, gweler y mesurau rheoli ym man cyrraedd y DU.

 

Molysgiaid dwygragennog

Yn Rheoliad 853/2004, y diffiniad o folysgiaid dwygragennog yw ‘molysgiaid dwygragennog sy’n bwydo drwy hidlo’. Mae’r cynhyrchion hyn yn bwydo drwy hidlo sy’n golygu bod perygl iddynt amlyncu bacteria peryglus. Os yw pobl yn bwyta’r cynhyrchion pysgod hyn sy’n cario bacteria peryglus, gallai fod yn niweidiol i’w hiechyd. 

Oherwydd y risg hwn, dim ond o ardaloedd cynhyrchu cymeradwy y gellir cynaeafu’r rhywogaethau hyn yn fasnachol.

Os ydych yn mewnforio cynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid, dylech wirio bod y wlad sy’n allforio wedi’i chymeradwyo.

Marc adnabod

O dan Reoliad 853/2004, mae’n ofynnol bod llwythi o gynhyrchion pysgodfeydd a molysgiaid dwygragennog yn arddangos marc adnabod yn unol ag Atodiad II, sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid.

Mae’n gyfrifoldeb ar weithredwyr busnesau bwyd yn y DU i sicrhau nad yw cynhyrchion o Aelod-wladwriaethau eraill yn peri risg i iechyd y cyhoedd. Bydd gweithredwr y busnes bwyd yn y man cyrraedd (y safle bwyd yn y DU), gan ddefnyddo disgresiwn ei hun, yn cynnal system o wiriadau ei hun o dan gynllun Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) wedi’i ddiffinio ymlaen llaw er mwyn bodloni safonau hylendid gofynnol.


Pysgota anghyfreithlon

Mae mewnforion pysgod o du allan i’r DU yn destun rheolau newydd o dan Reoliad Pysgota Anghyfreithlon, Heb ei Adrodd a Heb ei Reoleiddio.

Mae’n ofynnol bod tystysgrif ynghlwm â mewnforion sy’n nodi lle y daliwyd y pysgod ac sy’n nodi bod y llong yn gweithredu’n gyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra). (Saesneg yn unig)

Mewnforio cregyn bylchog o’r Unol Daleithiau

Ni chaniateir mewnforio molysgiaid dwygragennog, echinodermau, tiwnigogion na gastropodau morol i’w bwyta gan bobl o’r Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, gall gweithredwyr busnesau bwyd fewnforio’r cyhyr atynnwr o gregyn bylchog nad ydynt yn dod o ddyframaeth, ond mae’n rhaid ei wahanu’n gyfan gwbl o’r ymasgaroedd a’r gonadau.

Deddfwriaeth ar fewnforion pysgod

 

 • FIN 20/2008: Gofynion mewnforio ar gyfer llwythi swmpus o olew pysgod, glwcosamin, condroitin a chitosan
  Mae hyn yn ymwneud â mewnforion swmpus o olew pysgod, glwcosamin, chondroitin a chitosan ac mae’n gosod y mesurau y mae’n rhaid eu cymryd wrth fewnforio’r rhain i’r UE o wlad sy’n drydydd parti.
 • 2006/766/EC Sefydlu’r rhestrau o drydydd gwledydd a thiriogaethau lle caniateir mewnforio molysgiaid dwygragennog, echinodermau, tiwnigogion, gastropodau morol a chynhyrchion pysgodfeydd ohonynt.