Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Canllawiau ar awdurdodi ychwanegion bwyd

Gofynion o ran awdurdodi ychwanegion bwyd a'r hyn sydd angen i chi ei gyflwyno fel rhan o'ch cais.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020
See all updates
Mae'r dudalen hon yn rhan o'r Canllawiau ar wneud cais am gynhyrchion wedi'u rheoleiddio

Mae ychwanegion bwyd yn sylweddau sy'n cael eu hychwanegu at fwyd i gyflawni swyddogaeth dechnolegol benodol. Mae hyn yn cynnwys:

 • gwneud i fwyd edrych neu flasu'n well
 • ymestyn oes silff ac oes storio bwyd
 • cynnal cyfansoddiad maethol bwyd
 • helpu'r broses o gynhyrchu bwyd

Defnyddir ychwanegion, ymhlith pethau eraill, fel:

 • lliwiau
 • cyffeithyddion (preservatives)
 • gwrthocsidyddion
 • melysyddion
 • emwlsyddion
 • asiantau trin blawd

Gofynion deddfwriaethol

Mae angen awdurdodi ychwanegion bwyd cyn y gellir eu rhoi ar y farchnad ym Mhrydain Fawr. Mae cyfraith yr UE a ddargedwir (retained EU law) ar y weithdrefn awdurdodi gyffredin ar gyfer ychwanegion bwyd, ensymau bwyd a chyflasynnau bwyd yn amlinellu'r weithdrefn awdurdodi.

Dim ond mewn rhai bwydydd y caniateir i'r mwyafrif o ychwanegion gael eu defnyddio, a dim ond mewn meintiau penodol. Gallwch chi ddod o hyd i restr lawn o ychwanegion bwyd awdurdodedig a'r amodau defnyddio yn Rheoliad 1333/2008 yr UE a ddargedwir. Mae'r rhestr o ychwanegion cymeradwy gyda'u rhifau E penodedig hefyd ar gael ar ein tudalen Ychwanegion ac E-rifau Cymeradwy. Dylech chi hefyd sicrhau bod unrhyw ychwanegyn bwyd sy'n cael ei ddefnyddio yn cydymffurfio â gofynion y fanyleb.

Awdurdodiadau newydd

I wneud cais i awdurdodi ychwanegyn bwyd newydd neu i wneud cais am ddefnydd newydd o ychwanegyn bwyd sydd eisoes wedi'i awdurdodi ym Mhrydain Fawr, defnyddiwch ein gwasanaeth gwneud cais i awdurdodi cynnyrch wedi'i reoleiddio. Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, anfonir dolen atoch lle gallwch lanlwytho dogfennau cais a fydd yn ffurfio'ch coflen (dossier). Nid oes unrhyw ffi am y cais.

Dylai eich cais i awdurdodi ychwanegyn bwyd gynnwys:

 • llythyr cysylltiedig yn rhoi amlinelliad o'r cais (yn nodi'r sylwedd, ei ddefnydd arfaethedig, a'r categorïau bwyd perthnasol y mae'r cais yn ymwneud â nhw)
 • coflen dechnegol
 • crynodeb o'r goflen
 • crynodeb cyhoeddus o'r goflen
 • gwybodaeth gyswlltyr ymgeisydd/ymgeiswyr ac arbenigwyr technegol

Os ydych chi am i rai rhannau o'r goflen gael eu trin yn gyfrinachol, mae angen i'ch cais gynnwys:

 • rhestr o'r rhannau yr hoffech iddynt gael eu trin yn gyfrinachol
 • cyfiawnhad dilysadwy ar gyfer pob rhan y gofynnir iddynt gael eu trin yn gyfrinachol
 • coflenni cyflawn heb rannau cyfrinachol

Mae gwybodaeth fanwl am yr holl ddata a gwybodaeth gyffredinol a phenodol sy'n ofynnol ar gyfer eich cais ar gael yn Rheoliad 234/2011 yr UE a ddargedwir.

Canllawiau manwl

Yn flaenorol, datblygwyd canllawiau hefyd gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA). Mae'r canllawiau hyn yn parhau i fod yn berthnasol gan fod ein dull yn seiliedig ar brosesau'r UE. Dylech chi ddilyn y rhannau sy'n ymwneud â datblygu coflenni yn unig ac nid y broses ymgeisio:

Ceisiadau parhaus

Os gwnaethoch gyflwyno cais am ychwanegyn bwyd i'r UE cyn 1 Ionawr 2021 ac nad yw'r broses asesu ar gyfer y cais hwn wedi'i chwblhau, bydd angen i chi gyflwyno'ch cais i ni gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynhyrchion wedi’u rheoleiddio. Wrth lenwi'r ffurflen gais, gofynnir i chi ddarparu'ch rhif cwestiwn EFSA.

Faint o amser fydd fy nghais yn ei gymryd?

Mae'r gyfraith yn cynnwys dyddiadau ar gyfer camau allweddol yn y broses. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd ceisiadau'n cymryd o leiaf blwyddyn.

Bydd ansawdd y goflen a'r wybodaeth a ddarperir, yn effeithio'n sylweddol ar yr amser sydd ei angen ar gyfer asesu ac awdurdodi. Rydym ni’n annog ymgeiswyr i ddilyn y canllawiau a darparu cymaint o wybodaeth â phosibl i sicrhau y gallwn ni brosesu'ch cais mor effeithlon â phosibl. 

Ail-werthuso ychwanegion bwyd

Nid yw'r rhaglen ail-werthuso ar gyfer ychwanegion bwyd yng nghyfraith yr UE a ddargedwir. Fodd bynnag, byddwn ni’n monitro datblygiadau yn y dystiolaeth wyddonol sy'n cefnogi diogelwch ychwanegion bwyd. Lle bo angen, mae’n bosib y byddwn ni’n gofyn am wybodaeth ychwanegol gan bartïon â diddordeb fesul achos.

Fel cynhyrchydd neu ddefnyddiwr ychwanegyn bwyd mae'n rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw wybodaeth wyddonol neu dechnegol newydd a allai effeithio ar asesiad diogelwch ychwanegyn bwyd. Gallwch chi gysylltu â ni gydag unrhyw wybodaeth newydd drwy food.additives@food.gov.uk

Awdurdodiadau presennol

Os yw eich ychwanegyn bwyd wedi'i awdurdodi gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) cyn 1 Ionawr 2021 a bod y ddeddfwriaeth angenrheidiol yn berthnasol, bydd yr awdurdodiad hwnnw'n parhau'n ddilys ym Mhrydain Fawr.

Cymorth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y weithdrefn awdurdodi neu'r gofynion gwneud cais, gallwch chi gysylltu â ni drwy  regulatedproducts@food.gov.uk

Apply for authorisation

Gallwch chi wneud cais i awdurdodi ychwanegyn bwyd gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais am gynnyrch wedi’i reoleiddio