Ein data

Strategaeth ddata

 

Rydym ni'n cydnabod gwerth data, ein data ein hunain a'r data sydd gan bobl eraill, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, diwydiant, academia, sefydliadau anllywodraethol, cymdeithas ddinesig a chyfryngau cymdeithasu.

Rydym ni wedi datblygu strategaeth ddata sy'n egluro ein dull ni o reoli a defnyddio data.

Dyma'r egwyddorion sydd yn ganolog i'r strategaeth:

  • Gwerth
  • Ymddiried
  • Cyfrifoldeb
  • Diwylliant
  • Moeseg
  • Rhagoriaeth
  • Data agored

Cofrestr o asedau gwybodaeth

Mae'r gofrestr o asedau gwybodaeth yn dangos amryw fathau o wybodaeth sy'n ymwneud â phwnc sydd â gwerth clir ac sy'n cael ei rheoli gyda'i gilydd fel y gellir ei defnyddio, ei rhannu a'i diogelu'n effeithiol.

Cofrestr o asedau gwybodaeth

Defnyddio ein data

Mae ein holl setiau data agored ar gael yn ein catalog data ac maent yn rhad ac am ddim i chi eu defnyddio. Gall set ddata fod mewn sawl ffurf (tablau, taenlenni, adroddiadau cronfa ddata) ond yn ei hanfod, mae'n set strwythuredig o ddata.

Catalog data

Cofrestr safonau data a rhestrau cod 

Mae'r data yn rhoi'r sgôr hylendid bwyd neu'r canlyniad arolygu a roddir i fusnes ac yn adlewyrchu'r safonau hylendid bwyd a ganfyddir ar ddyddiad yr arolygiad neu'r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae busnesau yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, bwyd tecawê, gwestai a mannau eraill y mae defnyddwyr yn bwyta, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r data yn cael ei gadw ar ran yr awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yng nghynlluniau canlynol yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Cenedlaethol (CSHB) yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae'r data ond ar gael ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol sy'n cynnal unrhyw un o'r cynlluniau hyn.

Canllawiau ar ddefnyddio API y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd 

Data rhybuddion bwyd ac alergedd

Data rhybuddion bwyd ac alergedd

Mae rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (API) Rhybuddion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn darparu mynediad at Rybuddion Bwyd cyfredol a diweddar: Rhybudd Alergedd (AA), Hysbysiadau Galw 
Cynhyrchion yn Ôl (PRIN) a Rhybuddion Bwyd ar gyfer Gweithredu (FAFA). Mae'n galluogi rhaglenni i restru rhybuddion sy'n cyfateb i faen prawf hidlo, a chael disgrifiad o rybudd. 

Canllawiau ar ddefnyddio API y rhybuddion

Trwydded Llywodraeth Agored

Gallwch chi ddefnyddio ein gwybodaeth yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Trwydded Llywodraeth Agored

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â defnyddio ac ailddefnyddio'r adnodd gwybodaeth dros e-bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Darllenwch y drwydded

Tîm cyswllt

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein strategaeth, rhannu unrhyw sylwadau neu os ydych chi'n credu bod gennych chi ddata yr hoffem ei ddefnyddio, cysylltwch â data@food.gov.uk