Neidio i’r prif gynnwys

Ein data

Strategaeth ddata 

Rydym ni'n cydnabod gwerth data, ein data ein hunain a'r data sydd gan bobl eraill, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, diwydiant, academia, sefydliadau anllywodraethol, cymdeithas ddinesig a chyfryngau cymdeithasu.

Rydym ni wedi datblygu strategaeth ddata sy'n egluro ein dull ni o reoli a defnyddio data.

Dyma'r egwyddorion sydd yn ganolog i'r strategaeth:

  • Gwerth
  • Ymddiried
  • Cyfrifoldeb
  • Diwylliant
  • Moeseg
  • Rhagoriaeth
  • Data agored

Diweddariad strategaeth ddata

Mae ein diweddariad strategaeth ddata 2019 yn disgrifio'r gwaith rydym ni wedi'i wneud tuag at gyflawni'r nodau a bennir yn ein strategaeth ddata. Mae’r strategaeth hefyd yn amlinellu ychydig o'r ffyrdd y mae data o fudd i'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar lefel strategol a gweithredol. 

Helpu pawb i fanteisio ar eu data

Mae gennym ni fynediad at offer adrodd a dadansoddi o ansawdd menter, fel y gall ein defnyddwyr gael mynediad at ddata dibynadwy sy'n gywir, wedi'i ddogfennu a'i adnewyddu'n awtomatig.

Ar lefel uwch, mae ein harbenigwyr ar flaen y gad o ran tirwedd dechnegol newidiol arloesi data ac yn archwilio sut i fanteisio ar dechnolegau a thechnegau trin data newydd.

Cysylltu, rhannu a gweithio'n dda gydag eraill

Rydym ni wedi canolbwyntio ar fabwysiadu (ac mewn rhai achosion creu) safonau data diffiniedig a rhyngweithredu. Mae hyn yn ein caniatáu ni i rannu data â phartneriaid yn fwy effeithlon, neu gyfuno eu data nhw â'n data ni. O ganlyniad, mae ein cyd-ddealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd yn well. Gallwn ni weithio gyda'n gilydd yn well ar faterion sy'n effeithio arnom ni gyd. Rydym ni’n trafod hyn yn fwy manwl yn adroddiad diweddaraf y Prif Swyddog Gwyddonol

Rydym ni’n ymgysylltu ac yn rhannu dealltwriaeth gyda diwydiant bwyd y Deyrnas Unedig, adrannau eraill y llywodraeth (e.e. APHA, Cyllid a Thollau EM) a'r byd academaidd. Er enghraifft, wrth weithio ar y fenter 'Internet of Food Things (IoFT)' dan arweiniad Prifysgol Lincoln, rydym ni’n edrych i gysylltu'r data â'r bwyd ffisegol. Ar lwyfan rhyngwladol, rydym ni’n ymgysylltu â’r Fenter Diogelwch Bwyd Byd-eang a Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau UDA.

Deall yr ecosystem rydym ni'n gweithredu ynddi


Drwy fapio ein hecosystem ddata, mae gennym ni ddarlun mwy cyflawn o'r gadwyn cyflenwi bwyd a bwyd anifeiliaid a'r dirwedd busnes bwyd, felly rydym ni mewn sefyllfa llawer gwell fel rheoleiddiwr modern effeithiol. Rydym ni'n gwybod ble i chwilio am risg ac effeithiau, ac rydym ni'n deall y ffactorau y mae angen i ni gadw llygad arnynt. Gallwn ni benderfynu ble rydym ni’n defnyddio adnoddau i fod mor effeithiol â phosibl, a lle y dylem ni weithredu, dylanwadu a monitro.

Gan ddefnyddio ein gallu gwyddoniaeth data sy'n ehangu, gallwn ni hefyd ddefnyddio dulliau soffistigedig o fodelu rhagfynegol i nodi digwyddiadau posibl cyn iddynt godi, gyda gwell dealltwriaeth o'r ffactorau dan sylw. Gallwn ni archwilio perthnasoedd cymhleth gan ddefnyddio data tywydd, hinsawdd, demograffig ac economaidd i enwi dim ond ychydig o'r opsiynau sydd ar gael i ni.