Dull arfaethedig at ddiwygiadau i ddeddfwriaeth ddomestig Cymru ar gyfer hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau ynghylch cyfansoddiad bwyd a labelu

Penodol i Cymru
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio safbwyntiau ar y dull arfaethedig at ddiwygiadau i ddeddfwriaeth ddomestig Cymru ar gyfer hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau ynghylch cyfansoddiad bwyd a labelu.

Pwy fydd â diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn?
Awdurdodau gorfodi, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthwyr, manwerthwyr cynhyrchion bwyd a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid. 

Beth yw testun yr ymgynghoriad hwn?
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â diwygiadau technegol arfaethedig i ddeddfwriaeth ddomestig sy'n berthnasol yng Nghymru i hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau ynghylch cyfansoddiad bwyd a deddfwriaeth labelu i sicrhau y gall y ddeddfwriaeth hon barhau i weithredu ar ôl i'r Deyrnas Unedig (DU) ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).  

Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn?
Rhoi cyfle i randdeiliaid roi sylwadau ar ein cynigion i wneud cywiriadau technegol i'r ddeddfwriaeth ddomestig berthnasol, ac ar ein dewisiadau ar gyfer y cywiriadau mwy sylweddol a allai fod eu hangen mewn perthynas â safonau ynghylch cyfansoddiad bwyd a labelu. 

Pecyn yr ymgynghoriad

Dylid anfon ymatebion i’r ymgynghoriad hwn at:

Kerys James-Palmer
Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)
Llawr 11, Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd

E-bost: food.policy.wales@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.