Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Arglwydd Blencathra - Aelod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 2 Mehefin 2021
Lord Blencathra

Mae'r Arglwydd Blencathra wedi bod yn Aelod o Dŷ’r Arglwyddi ers 2011. Ef yw Cadeirydd y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio, ac mae'n gwasanaethu ar Gyngor Ewrop. Mae hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Natural England.

Roedd yr Arglwydd Blencathra yn Aelod Seneddol rhwng 1983 a 2011 ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n Weinidog yn y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, Adran yr Amgylchedd, a'r Swyddfa Gartref.

Cyflogaeth

 • Aelod o Dŷ'r Arglwyddi. Yn cael ei dalu fesul diwrnod ar sail presenoldeb
 • Dirprwy Gadeirydd Natural England

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

 • Dd/B

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

 • Dd/B

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

 • Aelod Bwrdd y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur. Yn ddi-dâl, ond fe’m penodwyd i’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur am fy mod yn Ddirprwy Gadeirydd Natural England.
 • Aelod o Bwyllgor Cyswllt Tŷ’r Arglwyddi.
 • Is-Gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer y Diwydiant Gwin a Gwirodydd
 • Cynrychiolydd yng Nghyngor Ewrop. Yn ddi-dâl ond mae Tŷ'r Arglwyddi yn talu treuliau a thâl presenoldeb.
 • Is-lywydd Anrhydeddus Cymdeithas Amaethyddol Penrith.
 • Aelod o Gymdeithas Geidwadol Penrith a’r Gororau
 • Aelod o Gymdeithas Geidwadol San Steffan
 • Aelod o’r Gymdeithas Arglwyddi Ceidwadol

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Dim.