Neidio i’r prif gynnwys

Arglwydd Blencathra - Aelod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf
Lord Blencathra

Mae'r Arglwydd Blencathra wedi bod yn Aelod o Dŷ’r Arglwyddi ers 2011. Ef yw Cadeirydd y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio, ac mae'n gwasanaethu ar Gyngor Ewrop. Mae hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Natural England.

Roedd yr Arglwydd Blencathra yn Aelod Seneddol rhwng 1983 a 2011 ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n Weinidog yn y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, Adran yr Amgylchedd, a'r Swyddfa Gartref.

Cyflogaeth

 • Aelod o Dŷ'r Arglwyddi. Yn cael ei dalu fesul diwrnod ar sail presenoldeb
 • Dirprwy Gadeirydd Natural England

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

 • Dd/B

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

 • Dd/B

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

 • Aelod Bwrdd y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur. Yn ddi-dâl, ond fe’m penodwyd i’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur am fy mod yn Ddirprwy Gadeirydd Natural England.
 • Cadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Bwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio.
 • Cynrychiolydd yng Nghyngor Ewrop. Yn ddi-dâl ond mae Tŷ'r Arglwyddi yn talu treuliau a thâl presenoldeb.
 • Is-lywydd Anrhydeddus Cymdeithas Amaethyddol Penrith.
 • Aelod o Gymdeithas Geidwadol Penrith a’r Gororau
 • Aelod o Gymdeithas Geidwadol San Steffan
 • Aelod o’r Gymdeithas Arglwyddi Ceidwadol

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

 • Dim.