Neidio i’r prif gynnwys

Dr Ruth Hussey CB, OBE - Dirprwy Gadeirydd Bwrdd yr ASB

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf

Bu i Ruth ymddeol fel Prif Swyddog Meddygol Cymru yn 2016.

Yn yr amser hwnnw, cefnogodd bolisi ar:

 • iechyd y cyhoedd
 • ansawdd a diogelwch
 • gofal sylfaenol 
 • ymchwil a datblygiad 
 • strategaeth iechyd gyda ffocws ar ofal iechyd darbodus

Cafodd ei geni a'i magu yng Ngogledd Cymru, a datblygodd ei gyrfa yn Lloegr. Bu'n hyfforddi fel meddyg teulu yn wreiddiol. Gweithiodd yn y byd academaidd, fel Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn Lerpwl i ddechrau ac yna mewn swyddi strategol yng ngogledd orllewin Lloegr ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Adran Iechyd. Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, roedd yn rhan o Dîm Pontio Iechyd y Cyhoedd yn yr Adran Iechyd, Whitehall.

Yn ddiweddar, bu Ruth yn cadeirio Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, a bellach mae hi'n Gomisiynydd ar Gomisiwn Lancet/LSE ar 'Ddyfodol y GIG’. 

Mae hi wedi bod yn Ddirprwy Gadeirydd yr ASB ers 1 Gorffennaf 2020. Mae hi hefyd yn aelod o'r Bwrdd Anghydraddoldebau Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Lloegr ac yn aelod o'r Bwrdd Cynghori ar gyfer Ysgol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd, y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd. Mae hi'n Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Lerpwl ac mae hi wedi cael gwobrau gan Brifysgolion eraill yng Nghymru a Lloegr. Daeth yn Llywodraethwr y Sefydliad Iechyd ym mis Chwefror 2018 ac mae'n aelod o Grŵp Cynghori Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Hi yw Llywydd Anrhydeddus Cerddwyr Cymru yng ngogledd Cymru ac mae hi'n aelod o Bwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru. Mae Ruth yn Gadeirydd y Bwrdd Cynghori ar gyfer yr Arolygiaeth Gofal yng Nghymru ac yn Ddirprwy Lefftenant Glannau Mersi.

Mae ei diddordeb o ran mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd a chynnwys cymunedau yn eu hiechyd a'u lles wedi bod yn sail i'w gwaith.

Buddiannau Personol

 • Rôl broffesiynol ym maes Iechyd y Cyhoedd – Mae Ruth ar gofrestr y Cyngor Meddygol Cyffredinol 
 • Ffermio – Mae ei brawd yn berchen ar dir yng Ngogledd Cymru ac mae ganddo denantiaid sy'n ffermwyr 
 • Mae ei modryb a'i chefndryd yn ffermio yn y gogledd 
 • GIG – Mae ei gŵr yn feddyg teulu yn Lerpwl

Ymgyngoriaethau a/neu gyflogaeth uniongyrchol

 • Darlithio a gwasanaethau cynghori proffesiynol - gweithgareddau ad hoc
 • Aelod o'r Bwrdd Cynghori, Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR), Ysgol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd
 • Aelod, Bwrdd Anghydraddoldebau Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Lloegr
 • Comisiynydd, Comisiwn LSE/Lancet ar 'Ddyfodol y GIG’
 • Aelod o Grŵp Cynghori, Canolfan Cymru ar gyfer Polisi Cyhoeddus
 • Aelod o Grŵp Cynghori Rhaglenni, canolfan y DU ar gyfer tystiolaeth ymchwil mewn Gofal Cymdeithasol (ESRC a'r Sefydliad Iechyd)
 • Gweithio dros dro i'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol nes 22 Mai 2020

Gwaith am ffi

 • Dim
 • Yn flaenorol - Cyngor iechyd i un o Ynysoedd y Sianel, a Chadeirydd adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Cyfranddaliadau

 • Ymddiriedolaethau Uned yn unig

Clybiau a sefydliadau eraill

 • Sefydliad Coleg Lerpwl – Aelod
 • Cymdeithas y Cerddwyr (Ramblers Cymru) – Aelod a Llywydd Anrhydeddus ar gyfer y gogledd, wedi'i chyfethol i bwyllgor Gweithredol Cymru 
 • Cymdeithas Rhandir Harthill
 • Cydweithredu anffurfiol â gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd (rhwydwaith Harnessing Health)
 • Aelod o Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA)
 • Aelod o The Athenaeum

Buddiannau personol eraill

 • Dim

Buddiannau nad ydynt yn rhai personol

Cymrodoriaethau

 • Swyddi academaidd anrhydeddus mewn nifer o brifysgolion (Metropolitan Manceinion, John Moores Lerpwl, Lerpwl, Abertawe a Bangor)
 • Cymrawd Coleg Brenhinol y Meddygon, a Chyfadran Iechyd y Cyhoedd

Cymorth anuniogyrchol

 • Dim

Ymddiriedolaethau

 • Llywodraethwr, Y Sefydliad Iechyd
 • The Reader Organisation

Tir ac eiddo

 • Mae ei brawd yn berchen ar dir yn y gogledd ac mae ganddo ffermwyr sy'n denantiaid.
 • Mae ei modryb a'i chefndryd yn ffermio yn y gogledd 
 • Yn berchen ar ei chartref ei hun yn Lerpwl

Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Dirprwy Lefftenant Glannau Mersi

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim